صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۹ ۰.۰۲ % ۲,۷۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۸ ۰.۰۲ % ۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۹,۷۷۸,۷۱۴ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۶ ۰.۰۱ % ۱۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۳,۸۴۵ ۹۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۵ ۰.۰۲ % ۷۳,۶۷۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۳,۸۴۵ ۹۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۵ ۰.۰۲ % ۷۳,۶۸۵ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۳,۸۴۵ ۹۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۵ ۰.۰۲ % ۷۳,۶۹۳ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۸,۲۵۰,۱۰۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۵ ۰.۰۲ % ۴۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷,۵۳۸,۰۲۳ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۲ ۰.۰۲ % ۵۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶,۷۲۵,۰۲۷ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۴ ۰.۰۲ % ۵۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %