صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱,۷۳۹,۲۱۳ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۵ ۰.۰۱ % ۲,۵۶۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۲,۰۳۰,۰۵۵ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۲۶ ۰.۰۲ % ۲,۵۷۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۲,۵۶۱,۹۷۲ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۹۳ ۰.۰۲ % ۲,۵۸۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۳۱۸,۷۳۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۲ ۰.۰۲ % ۲,۵۹۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۲,۳۱۸,۷۳۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۲ ۰.۰۲ % ۲,۵۹۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۲,۳۱۸,۷۳۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۲ ۰.۰۲ % ۲,۶۰۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۱,۵۲۹,۰۹۶ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۹ ۰.۰۳ % ۲,۶۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۲۲,۰۵۰,۷۰۵ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۱۹ ۰.۰۲ % ۲,۶۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۴ ۰.۰۲ % ۲,۶۲۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۴ ۰.۰۲ % ۲,۶۳۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %