صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/08 1398/03/08 پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/20 1398/01/20 صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1397/11/30 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/19 1397/12/19 گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/12/19 1397/12/19 صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/12/07 1397/12/07 پرنفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن 97 دانلود
1397/11/08 1397/11/08 پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه 97 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه 1397 دانلود
1397/09/28 1397/09/28 گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/09/28 1397/09/28 صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آبان 97 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه 1397 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه 1397 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه 1397 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 پرتفوی ماهانه منتهی به مهر 97 دانلود
1397/07/17 1397/07/17 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی سه ماه و هفت روزه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور 97 دانلود
1397/06/27 1397/06/27 گزارش عملکرد سال مالی سه ماه و هفت روزه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/06/27 1397/06/27 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی سه ماه و هفت روزه منتهی به 1397/05/31 دانلود