صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۳۰,۱۱۳,۸۵۹ ۹۴.۲۲ % ۱,۶۸۲,۶۹۴ ۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۴۶ ۰.۵۱ % ۲,۱۹۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۳۰,۲۹۰,۸۵۰ ۹۴.۶۵ % ۱,۵۹۷,۲۰۲ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۰۰ ۰.۳۵ % ۲,۲۰۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲۹,۴۵۳,۵۲۲ ۹۴.۴ % ۱,۵۳۴,۳۷۹ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۳۱۷ ۰.۶۷ % ۲,۲۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۲۹,۹۱۷,۱۱۱ ۹۴.۵۲ % ۱,۵۰۶,۵۷۰ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۸۵۶ ۰.۴۱ % ۹۷,۴۳۲ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۳۰,۵۷۱,۷۲۹ ۹۵.۰۳ % ۱,۵۴۰,۷۱۹ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۸۶ ۰.۱۷ % ۲,۲۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۳۰,۵۷۱,۷۲۹ ۹۵.۰۳ % ۱,۵۴۰,۷۱۹ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۸۶ ۰.۱۷ % ۲,۲۳۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۳۰,۳۲۶,۶۴۲ ۹۴.۷۶ % ۱,۵۴۰,۷۱۹ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۸۶ ۰.۱۷ % ۸۱,۲۸۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۳۰,۰۶۵,۳۱۷ ۹۴.۹۵ % ۱,۴۰۷,۰۶۷ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۶۸۶ ۰.۶ % ۲,۲۴۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۳۰,۳۸۳,۸۰۴ ۹۵.۴۵ % ۱,۳۵۵,۱۰۰ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰,۴۸۳ ۰.۲۸ % ۲,۲۵۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۲۹,۲۴۹,۳۶۸ ۹۵.۵۸ % ۱,۲۸۵,۷۶۷ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۸۳ ۰.۲۱ % ۲,۲۶۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %