صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۴ ۰.۰۲ % ۲,۶۴۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۴ ۰.۰۲ % ۲,۶۵۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲۲,۷۰۰,۱۳۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۴ ۰.۰۲ % ۲,۶۵۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲۱,۷۸۵,۳۹۶ ۹۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۱۲ ۰.۱ % ۲,۶۶۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲۱,۴۲۰,۷۹۵ ۹۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۳۷ ۰.۰۲ % ۱۹,۳۴۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲۰,۹۵۷,۸۹۵ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۳۷ ۰.۰۲ % ۲,۶۸۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۱,۶۲۴,۳۱۳ ۹۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۰۰ ۰.۰۳ % ۲,۶۸۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۹ ۰.۰۲ % ۲,۶۹۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۹ ۰.۰۲ % ۲,۷۰۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲۰,۵۹۸,۳۴۶ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۹ ۰.۰۲ % ۲,۷۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %