صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا-سکه طلا- و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: نخست اینکه هزینة به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. سوم اینکهً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر سکه

اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

 

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

گواهی سپرده سکه طلا

حداقل 70 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق

اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا

حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق

 تعهد خالص موقعیت­های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر سکه طلا

حداکثر50 درصد از ارزش کلدارایی­های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سکه طلا

حداکثر 5 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق