صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات های سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا-سکه طلا و شمش طلا- و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: نخست اینکه هزینة به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سوم اینکهً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری طلای عیار مفید

این صندوق از نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

 

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

گواهی سپرده سکه طلا و شمش طلا

حداقل 70 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق

اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا و شمش طلا

حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق

 تعهد خالص موقعیت­های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر سکه طلا و شمش طلا

حداکثر50 درصد از ارزش کلدارایی­های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سکه طلا و شمش طلا

حداکثر 5 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق