صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶,۶۹۸,۱۸۴ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۴ ۰.۰۲ % ۶۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷,۶۵۶,۰۹۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۰ ۰.۰۲ % ۷۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷,۶۵۶,۰۹۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۰ ۰.۰۲ % ۸۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷,۶۵۶,۰۹۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۰ ۰.۰۲ % ۸۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷,۶۵۶,۰۹۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۰ ۰.۰۲ % ۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸,۱۲۲,۱۵۵ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۶۸ ۰.۰۲ % ۱۰۲,۱۲۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۹,۱۵۴,۵۳۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۶۸ ۰.۰۲ % ۱۰۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۲۰,۲۴۱,۶۳۳ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۵ ۰.۰۱ % ۱۱۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۹,۵۷۶,۲۹۹ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۹ ۰.۰۲ % ۱۲۴,۹۱۷ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۹,۵۷۶,۲۹۹ ۹۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۹ ۰.۰۲ % ۱۲۴,۹۲۴ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %