صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۵۷,۰۷۸ ۹.۳۲ % ۵۵۱,۰۶۷ ۹۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۰ ۰.۴۵ % ۱,۴۱۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۴۳,۴۲۶ ۶.۹ % ۵۵۰,۷۸۰ ۸۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۴۹ ۵.۱۸ % ۲,۲۰۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۲۲,۵۰۶ ۳.۷ % ۵۵۰,۴۹۳ ۹۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۹۲ ۰.۰۲ % ۳۴,۶۶۵ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ % ۶۰۰,۲۲۲ ۴۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۷۹۲ ۵۰.۴۲ % ۲,۲۰۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ % ۵۹۹,۹۱۰ ۴۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۷۹۲ ۵۰.۴۴ % ۲,۰۳۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ % ۶۲۹,۴۸۲ ۵۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۶۰۳,۸۷۴ ۴۸.۰۸ % ۱,۸۷۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %