صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۱.۳۶۹ %۰.۶۳۴
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۳.۱۲۵ %۲.۰۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۴.۸۲۲ %۱۵.۶۵۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۲۰.۳ %۵۲.۸۰۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۲۳.۷۱۳ %۷۵.۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۱۵.۴۲۴ %۱۹۳.۶۷۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ %۳۶.۸۶۸ %۳۲۴.۳۳۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۳۵۳۰ %۵۵۸۲۵
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۷۳)% (۹۸.۶۲)%