صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۰.۰۷۲ %۰.۶۴۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۳.۷۶۶ (۰.۶۴۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۵.۲۳۹ %۱.۰۹۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ (۰.۱۲۷)% %۱۴.۴۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ (۱۴.۵۸۱)% %۴۱.۶۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ (۲.۷۰۳)% %۷۳.۲۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۱۰.۴۲۴ %۱۷۹.۸۵۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۳۵۳۰ %۳۳۳۰۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۷۳)% (۹۳.۹۹)%