صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۱.۴۱۳)% %۰.۲۲۳
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۳.۸۳۶)% (۲.۰۰۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۸.۵۰۳)% (۶.۷۳۸)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۴.۰۶۴)% %۳.۰۰۸
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۲۸.۱۷۱)% (۱۳.۶۴۸)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ %۵۵.۷۹۹ %۷۲.۰۱۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ %۱۵۴.۵۴۷ %۱۰۲۰.۱۹۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴۵۴۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۸)% (۹۹.۷۸)%