صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۰.۸۶۶)% %۲.۸۷۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۰.۶۲۳)% (۱.۶۰۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۲.۹۹۳)% %۷.۳۷۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۹.۱۰۴)% %۲۷.۰۰۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۱۹.۴۱۱)% %۵۹.۵۸۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۱۳.۵۲۲)% %۷۷.۹۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ %۵.۲۶۷ %۱۹۵.۸۱۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۳۵۳۰ %۳۳۳۰۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۷۳)% (۹۳.۹۹)%