صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۰.۴۳۲)% %۱.۸۱۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۲.۷۶۹)% %۵.۲۴۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۱۳.۳۴)% %۲۴.۱۷۶
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۱۶.۵۹۴)% %۶۰.۲۸۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۱.۳۵۵)% %۹۴.۳۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ %۱۰.۵۶۴ %۱۴۴.۴۳۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۳۵۳۰ %۳۳۳۰۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۷۳)% (۹۳.۹۹)%