صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ (۲.۸۶۶)% %۳.۹۱۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ (۲.۹۹۸)% %۹.۷۹۵
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۰.۰۹۱ %۹.۲۹۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۱۶.۹۰۹ %۹۴.۶۲۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۵۱.۷۰۵ %۲۱۸.۳۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۵۲.۵۳۷ %۳۷۰.۸۹۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ %۸۶.۲۸۸ %۸۸۱.۷۳۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۴۵۴۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۷۳)% (۹۸.۶۲)%