صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ %۴.۷۵۲ %۶.۸۱۹
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ %۱۲.۴۶۱ %۱۵.۹۹۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ %۵۳.۳۸۵ %۹۹.۳۸۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ %۱۱۸.۶۰۱ %۳۴۷.۴۴۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ %۱۵۹.۸۶۷ %۶۹۷.۲۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ %۱۹۳.۸۶۴ %۱۷۶۸.۴۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴۵۴۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۷۳)% (۹۸.۶۲)%