صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۹۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۴۰,۱۸۸,۴۴۲,۲۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۴۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۴۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۴۰۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۵:۳۳:۴۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۹,۴۷۵ ۲۹,۴۰۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۹۴۰,۱۸۸,۴۴۲,۲۰۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۹,۴۷۶ ۲۹,۴۰۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۹۴۰,۲۸۱,۷۱۰,۶۴۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۹,۴۷۷ ۲۹,۴۰۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۹۴۰,۳۷۴,۹۸۶,۱۶۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۹,۴۷۸ ۲۹,۴۰۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۹۴۰,۴۶۸,۲۶۸,۷۸۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۹,۱۶۸ ۲۹,۰۹۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۹۰۹,۵۷۰,۳۱۷,۶۱۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۸,۹۱۱ ۲۸,۸۴۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۸۸۳,۸۹۲,۱۰۲,۵۱۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۸,۶۹۰ ۲۸,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۸۶۱,۸۳۶,۲۸۴,۳۰۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۸,۴۱۶ ۲۸,۳۴۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۸۳۴,۵۱۲,۷۸۷,۲۱۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۸,۱۳۹ ۲۸,۰۷۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۸۰۶,۹۱۶,۸۷۲,۴۷۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۸,۱۴۰ ۲۸,۰۷۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۸۰۷,۰۰۶,۴۴۹,۱۰۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۸,۱۴۱ ۲۸,۰۷۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۸۰۷,۰۹۶,۰۳۲,۸۲۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۷,۸۶۷ ۲۷,۷۹۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۷۷۹,۷۶۹,۹۱۳,۹۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۷,۵۹۷ ۲۷,۵۲۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۷۵۲,۷۸۱,۲۶۰,۰۲۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۷,۳۲۱ ۲۷,۲۵۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۷۲۵,۲۷۸,۳۳۲,۰۱۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۷,۰۵۵ ۲۶,۹۸۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۹۸,۷۶۶,۲۳۳,۱۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۶,۸۵۹ ۲۶,۷۹۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۷۹,۱۶۱,۸۷۴,۸۹۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۶,۸۵۹ ۲۶,۷۹۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۷۹,۲۴۷,۹۳۱,۹۷۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲۶,۸۶۰ ۲۶,۷۹۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۷۹,۳۳۳,۹۹۶,۱۴۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۲۶,۶۹۶ ۲۶,۶۳۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۶۲,۹۰۶,۵۶۳,۵۲۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲۷,۸۲۳ ۲۷,۷۵۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۷۷۵,۳۴۵,۶۰۹,۱۹۲