صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۹۱۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۰۸۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۰۶,۷۶۴,۷۰۶,۹۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۳۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۳۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۳۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۵:۳۳:۴۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۲۸,۳۹۲ ۲۸,۳۲۲ ۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۰ ۷۷,۹۱۷,۴۴۲ ۲,۲۰۶,۷۶۴,۷۰۶,۹۴۹
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲۸,۷۴۱ ۲۸,۶۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷,۹۳۷,۴۴۲ ۲,۲۳۴,۴۵۳,۴۴۹,۱۴۴
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۸,۷۴۲ ۲۸,۶۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷,۹۳۷,۴۴۲ ۲,۲۳۴,۵۳۰,۹۵۵,۶۴۱
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۸,۷۴۳ ۲۸,۶۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷,۹۳۷,۴۴۲ ۲,۲۳۴,۶۰۸,۴۶۹,۳۷۲
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲۸,۳۲۳ ۲۸,۲۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷,۹۳۷,۴۴۲ ۲,۲۰۱,۹۹۸,۹۷۳,۱۵۹
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۲۸,۰۷۲ ۲۸,۰۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷,۹۳۷,۴۴۲ ۲,۱۸۲,۵۰۰,۶۹۷,۲۰۸
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۲۸,۰۹۲ ۲۸,۰۲۲ ۰ ۰ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۰ ۷۷,۹۳۷,۴۴۲ ۲,۱۸۳,۹۹۶,۵۱۳,۵۳۴
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۲۹,۰۵۷ ۲۸,۹۸۶ ۰ ۰ ۰ ۸۰,۰۰۰ ۰ ۷۷,۹۶۷,۴۴۲ ۲,۲۵۹,۹۳۱,۱۹۱,۹۷۰
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۳۰,۱۶۰ ۳۰,۰۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸,۰۴۷,۴۴۲ ۲,۳۴۸,۱۴۰,۱۹۸,۵۸۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۳۰,۱۶۱ ۳۰,۰۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸,۰۴۷,۴۴۲ ۲,۳۴۸,۲۲۰,۹۶۶,۸۰۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۳۰,۱۶۲ ۳۰,۰۸۸ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۷۸,۰۴۷,۴۴۲ ۲,۳۴۸,۲۸۲,۳۷۲,۷۹۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۳۰,۵۳۱ ۳۰,۴۵۶ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۰ ۷۸,۱۴۷,۴۴۲ ۲,۳۸۰,۰۳۹,۱۱۵,۲۵۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۳۰,۰۸۳ ۳۰,۰۰۹ ۰ ۰ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۰ ۷۸,۲۶۷,۴۴۲ ۲,۳۴۸,۷۲۵,۶۵۷,۱۴۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۳۰,۶۳۵ ۳۰,۵۶۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۸,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۳۹۳,۶۸۱,۳۶۷,۲۷۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۳۰,۷۵۷ ۳۰,۶۸۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۸,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۴۰۳,۲۰۶,۶۲۲,۲۸۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۲۹,۷۶۳ ۲۹,۶۹۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۸,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۳۲۵,۵۲۵,۷۸۵,۲۰۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۲۹,۷۶۴ ۲۹,۶۹۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۸,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۳۲۵,۶۰۵,۳۷۶,۷۰۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۲۹,۷۶۵ ۲۹,۶۹۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۸,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۳۲۵,۶۸۴,۹۷۵,۵۱۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۲۹,۷۶۶ ۲۹,۶۹۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۸,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۳۲۵,۷۶۴,۵۸۱,۶۴۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۲۹,۲۵۵ ۲۹,۱۸۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۹۰,۰۰۰ ۷۸,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۲۸۵,۸۱۲,۴۱۲,۲۰۱
  مشاهده همه