صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۳۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۳۴,۹۳۲,۷۲۱,۷۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۶۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۵:۳۴:۴۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۷,۴۹۷ ۱۷,۴۵۵ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۳,۸۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۳۹۷,۴۴۲ ۱,۷۳۴,۹۳۲,۷۲۱,۷۶۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۷,۰۷۱ ۱۷,۰۲۹ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷۳,۸۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۳۴۷,۴۴۲ ۱,۶۹۱,۸۱۴,۹۴۱,۱۹۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۶,۹۱۸ ۱۶,۸۷۷ ۰ ۰ ۱۷۳,۷۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۲۴۷,۴۴۲ ۱,۶۷۴,۹۶۱,۵۳۰,۷۶۷
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۶,۹۱۹ ۱۶,۸۷۷ ۰ ۰ ۱۷۳,۷۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۲۴۷,۴۴۲ ۱,۶۷۵,۰۲۰,۱۳۶,۹۷۳
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۶,۹۱۹ ۱۶,۸۷۸ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۳,۷۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۲۴۷,۴۴۲ ۱,۶۷۵,۰۷۸,۷۵۰,۵۰۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۶,۹۷۴ ۱۶,۹۳۲ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۷۳,۶۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۱۹۷,۴۴۲ ۱,۶۷۹,۶۰۴,۲۱۹,۷۱۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۶,۵۶۰ ۱۶,۵۱۹ ۰ ۰ ۱۷۳,۵۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۷,۴۴۲ ۱,۶۳۷,۴۹۳,۹۸۸,۱۴۵
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۶,۵۶۰ ۱۶,۵۲۰ ۰ ۰ ۱۷۳,۵۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۷,۴۴۲ ۱,۶۳۷,۵۵۱,۵۹۲,۱۵۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۶,۵۶۱ ۱۶,۵۲۰ ۰ ۰ ۱۷۳,۵۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۷,۴۴۲ ۱,۶۳۷,۶۰۹,۲۰۴,۲۸۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۶,۵۶۲ ۱۶,۵۲۱ ۰ ۰ ۱۷۳,۵۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۷,۴۴۲ ۱,۶۳۷,۶۶۶,۸۲۵,۰۶۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۶,۵۶۲ ۱۶,۵۲۱ ۰ ۰ ۱۷۳,۵۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۷,۴۴۲ ۱,۶۳۷,۷۲۶,۳۴۵,۰۶۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۶,۵۶۲ ۱۶,۵۲۱ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۳,۵۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۷,۴۴۲ ۱,۶۳۷,۷۰۶,۵۵۰,۱۸۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۶,۳۹۷ ۱۶,۳۵۷ ۰ ۰ ۱۷۳,۵۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۰۷۷,۴۴۲ ۱,۶۲۰,۶۱۷,۸۲۶,۶۷۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۶,۱۱۲ ۱۶,۰۷۲ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۳,۵۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۰۷۷,۴۴۲ ۱,۵۹۲,۴۰۳,۱۸۱,۸۱۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۶,۰۴۹ ۱۶,۰۱۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۳,۴۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۹,۰۲۷,۴۴۲ ۱,۵۸۵,۴۰۷,۹۸۶,۴۱۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۵,۸۳۱ ۱۵,۷۹۲ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۳,۴۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۹۷۷,۴۴۲ ۱,۵۶۳,۰۶۹,۶۷۵,۵۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۶,۲۰۲ ۱۶,۱۶۳ ۰ ۰ ۱۷۳,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۹۲۷,۴۴۲ ۱,۵۹۸,۹۲۱,۶۹۶,۰۷۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۶,۲۰۳ ۱۶,۱۶۳ ۰ ۰ ۱۷۳,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۹۲۷,۴۴۲ ۱,۵۹۸,۹۸۰,۲۳۴,۷۲۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۶,۲۰۴ ۱۶,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۷۳,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۹۲۷,۴۴۲ ۱,۵۹۹,۰۳۸,۷۸۰,۶۹۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۶,۰۸۴ ۱۶,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۷۳,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۹۲۷,۴۴۲ ۱,۵۸۷,۲۷۶,۷۷۷,۳۲۱