صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۶,۶۹۴,۸۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۳,۳۰۵,۱۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۵,۴۷۹,۵۳۰,۲۳۱,۲۱۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۹۴,۱۲۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۹۳,۷۷۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۹۳,۷۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۹۶,۱۶۰ ۹۵,۷۹۶ ۹۵,۷۹۶ ۰ ۰ ۱,۲۰۸,۵۳۲,۴۱۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۹۶,۶۹۴,۸۴۶ ۹۵,۴۷۹,۵۳۰,۲۳۱,۲۱۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۹۶,۱۶۴ ۹۵,۸۰۰ ۹۵,۸۰۰ ۰ ۰ ۱,۲۰۸,۵۳۲,۴۱۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۹۶,۶۹۴,۸۴۶ ۹۵,۴۸۳,۲۵۷,۱۱۵,۱۴۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۹۷,۲۸۱ ۹۶,۹۱۵ ۹۶,۹۱۵ ۰ ۰ ۱,۲۰۸,۵۳۲,۴۱۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۹۶,۶۹۴,۸۴۶ ۹۶,۵۹۴,۱۹۰,۵۶۱,۵۶۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۹۷,۲۸۵ ۹۶,۹۱۸ ۹۶,۹۱۸ ۰ ۰ ۱,۲۰۸,۵۳۲,۴۱۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۹۶,۶۹۴,۸۴۶ ۹۶,۵۹۷,۹۱۰,۰۰۶,۷۷۲
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۶,۸۱۷ ۹۶,۴۵۴ ۹۶,۴۵۴ ۰ ۰ ۱,۲۰۸,۵۳۲,۴۱۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۹۶,۶۹۴,۸۴۶ ۹۶,۱۳۴,۸۲۹,۳۸۹,۷۰۶
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۹۶,۸۲۱ ۹۶,۴۵۸ ۹۶,۴۵۸ ۰ ۸,۲۵۲,۵۶۰ ۱,۲۰۸,۵۳۲,۴۱۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۹۶,۶۹۴,۸۴۶ ۹۶,۱۳۸,۷۲۳,۹۱۴,۳۱۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۹۶,۷۳۰ ۹۶,۳۶۶ ۹۶,۳۶۶ ۰ ۵,۴۷۵,۳۷۷ ۱,۲۰۰,۲۷۹,۸۵۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۸۸,۴۴۲,۲۸۶ ۹۵,۲۵۱,۹۱۵,۱۱۴,۹۸۷
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۹۷,۴۵۲ ۹۷,۰۸۵ ۹۷,۰۸۵ ۰ ۰ ۱,۱۹۴,۸۰۴,۴۷۴ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۸۲,۹۶۶,۹۰۹ ۹۵,۴۳۱,۰۶۱,۴۶۱,۹۲۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۹۷,۴۵۶ ۹۷,۰۸۸ ۹۷,۰۸۸ ۰ ۰ ۱,۱۹۴,۸۰۴,۴۷۴ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۸۲,۹۶۶,۹۰۹ ۹۵,۴۳۴,۷۱۰,۶۲۵,۱۴۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۹۷,۸۰۱ ۹۷,۴۳۳ ۹۷,۴۳۳ ۰ ۳,۰۶۱,۹۱۲ ۱,۱۹۴,۸۰۴,۴۷۴ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۸۲,۹۶۶,۹۰۹ ۹۵,۷۷۳,۱۰۱,۲۹۶,۲۱۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۹۷,۵۲۸ ۹۷,۱۶۶ ۹۷,۱۶۶ ۰ ۱۴,۲۹۹,۹۰۱ ۱,۱۹۱,۷۴۲,۵۶۲ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۷۹,۹۰۴,۹۹۷ ۹۵,۲۱۳,۹۱۲,۲۳۸,۶۸۰
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۹۷,۷۳۱ ۹۷,۳۶۹ ۹۷,۳۶۹ ۰ ۱۰,۱۸۵,۳۸۴ ۱,۱۷۷,۴۴۲,۶۶۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۶۵,۶۰۵,۰۹۶ ۹۴,۰۱۹,۶۴۷,۵۴۱,۵۰۰
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۹۹,۰۴۶ ۹۸,۶۷۶ ۹۸,۶۷۶ ۰ ۰ ۱,۱۶۷,۲۵۷,۲۷۷ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۵۵,۴۱۹,۷۱۲ ۹۴,۲۷۷,۰۶۱,۹۵۱,۴۸۳
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۹۹,۶۷۶ ۹۹,۳۰۴ ۹۹,۳۰۴ ۰ ۵,۳۹۵,۰۲۴ ۱,۱۶۷,۲۵۷,۲۷۷ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۵۵,۴۱۹,۷۱۲ ۹۴,۸۷۷,۴۱۴,۶۴۳,۵۳۸
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۹۹,۹۹۲ ۹۹,۶۲۱ ۹۹,۶۲۱ ۰ ۰ ۱,۱۶۱,۸۶۲,۲۵۳ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۵۰,۰۲۴,۶۸۸ ۹۴,۶۴۲,۰۸۶,۶۷۷,۰۹۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۹۹,۹۹۶ ۹۹,۶۲۴ ۹۹,۶۲۴ ۰ ۰ ۱,۱۶۱,۸۶۲,۲۵۳ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۵۰,۰۲۴,۶۸۸ ۹۴,۶۴۵,۶۹۸,۶۳۲,۱۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۰۰,۰۰۲ ۹۹,۶۳۴ ۹۹,۶۳۴ ۰ ۴,۹۹۵,۴۶۵ ۱,۱۶۱,۸۶۲,۲۵۳ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۵۰,۰۲۴,۶۸۸ ۹۴,۶۵۴,۳۰۰,۸۲۵,۵۸۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۰۰,۱۸۳ ۹۹,۸۱۶ ۹۹,۸۱۶ ۰ ۱۰,۹۸۵,۴۱۹ ۱,۱۵۶,۸۶۶,۷۸۸ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۴۵,۰۲۹,۲۲۳ ۹۴,۳۲۸,۸۸۱,۰۹۶,۹۷۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۰۱,۵۴۹ ۱۰۱,۱۷۴ ۱۰۱,۱۷۴ ۰ ۱,۹۶۵,۹۷۱ ۱,۱۴۵,۸۸۱,۳۶۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۳۴,۰۴۳,۸۰۴ ۹۴,۵۰۱,۰۰۰,۱۸۳,۲۸۵
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۹۸,۷۹۴ ۹۸,۴۳۰ ۹۸,۴۳۰ ۰ ۶,۰۴۱,۹۲۶ ۱,۱۴۳,۹۱۵,۳۹۸ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۹۳۲,۰۷۷,۸۳۳ ۹۱,۷۴۴,۱۸۱,۸۹۱,۴۶۴
  مشاهده همه