صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۹۸۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۰۱۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۷۱,۶۵۶,۷۸۲,۰۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۰۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۰۴۹
تاریخ انتشار
1398/08/28
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۱,۰۷۷ ۱۱,۰۴۹ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۶۹,۶۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۶,۹۸۷,۴۴۲ ۱,۰۷۱,۶۵۶,۷۸۲,۰۸۴
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۱,۰۶۸ ۱۱,۰۴۱ ۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۱۶۹,۵۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۶,۹۶۷,۴۴۲ ۱,۰۷۰,۶۲۳,۷۴۹,۵۱۳
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۱,۴۱۲ ۱۱,۳۸۴ ۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۶,۵۳۷,۴۴۲ ۱,۰۹۸,۹۳۴,۶۲۱,۵۸۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۱,۳۰۶ ۱۱,۲۷۸ ۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۸۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۶,۲۱۷,۴۴۲ ۱,۰۸۵,۱۳۱,۵۹۱,۲۷۹
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۰,۸۰۰ ۱۰,۷۷۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۵,۹۰۷,۴۴۲ ۱,۰۳۳,۲۹۰,۲۳۳,۰۸۳
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۰,۸۰۱ ۱۰,۷۷۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۵,۹۰۷,۴۴۲ ۱,۰۳۳,۳۲۹,۹۹۹,۰۸۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۰,۸۰۱ ۱۰,۷۷۵ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۵۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۵,۹۰۷,۴۴۲ ۱,۰۳۳,۳۶۹,۷۷۲,۲۳۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۰,۶۷۴ ۱۰,۶۴۸ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۵,۴۰۷,۴۴۲ ۱,۰۱۵,۸۶۰,۱۸۲,۵۶۶
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۰,۶۹۱ ۱۰,۶۶۴ ۰ ۴۷۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۵,۲۷۷,۴۴۲ ۱,۰۱۶,۰۶۸,۶۴۳,۰۵۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۰,۶۳۵ ۱۰,۶۰۹ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۴,۸۰۷,۴۴۲ ۱,۰۰۵,۷۹۲,۹۶۹,۹۲۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۰,۵۱۷ ۱۰,۴۹۱ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۶۷,۴۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۴,۸۰۷,۴۴۲ ۹۹۴,۶۰۰,۳۸۹,۸۲۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۰,۶۷۷ ۱۰,۶۵۱ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۴,۷۸۷,۴۴۲ ۱,۰۰۹,۵۳۵,۹۹۹,۰۹۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۰,۶۷۷ ۱۰,۶۵۱ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۴,۷۸۷,۴۴۲ ۱,۰۰۹,۵۷۴,۹۵۱,۴۶۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۰,۶۷۸ ۱۰,۶۵۱ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۴,۷۸۷,۴۴۲ ۱,۰۰۹,۶۱۳,۹۱۰,۹۸۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۰,۶۷۸ ۱۰,۶۵۲ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۴,۷۸۷,۴۴۲ ۱,۰۰۹,۶۵۲,۸۷۷,۶۵۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۰,۶۰۸ ۱۰,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۵۰,۰۰۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۴,۷۸۷,۴۴۲ ۱,۰۰۳,۰۲۶,۵۶۵,۰۵۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۰,۶۳۹ ۱۰,۶۱۳ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۵۸۰,۰۰۰ ۹۴,۸۳۷,۴۴۲ ۱,۰۰۶,۵۱۴,۸۷۱,۶۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰,۵۹۱ ۱۰,۵۶۵ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۷۳,۵۸۰,۰۰۰ ۹۴,۸۳۷,۴۴۲ ۱,۰۰۱,۹۳۸,۶۲۷,۴۷۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۰,۳۹۱ ۱۰,۳۶۵ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۵۷۰,۰۰۰ ۹۴,۸۴۷,۴۴۲ ۹۸۳,۱۰۶,۳۴۹,۱۹۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۰,۳۹۱ ۱۰,۳۶۶ ۰ ۰ ۱۶۷,۴۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۵۷۰,۰۰۰ ۹۴,۸۴۷,۴۴۲ ۹۸۳,۱۴۴,۶۱۹,۵۷۴