صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۵,۸۵۹,۸۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۱۴۰,۱۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶,۷۹۴,۶۵۶,۴۱۶,۷۹۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۸۱,۹۳۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۸۱,۶۴۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۸۱,۶۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۸۲,۱۶۳ ۸۱,۸۷۰ ۸۱,۸۷۰ ۰ ۰ ۱,۰۲۷,۶۹۷,۳۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۱۵,۸۵۹,۸۰۶ ۶۶,۷۹۴,۶۵۶,۴۱۶,۷۹۴
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۸۲,۱۶۶ ۸۱,۸۷۳ ۸۱,۸۷۳ ۰ ۶,۰۸۸,۲۰۰ ۱,۰۲۷,۶۹۷,۳۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۱۵,۸۵۹,۸۰۶ ۶۶,۷۹۶,۹۷۷,۳۳۱,۴۳۱
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۸۱,۴۳۰ ۸۱,۱۳۷ ۸۱,۱۳۷ ۰ ۰ ۱,۰۲۱,۶۰۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۹,۷۷۱,۶۰۶ ۶۵,۷۰۲,۷۱۵,۱۳۶,۳۹۷
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۸۱,۴۳۳ ۸۱,۱۴۰ ۸۱,۱۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۲۱,۶۰۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۹,۷۷۱,۶۰۶ ۶۵,۷۰۵,۱۶۷,۷۶۷,۰۸۰
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۸۱,۱۶۱ ۸۰,۸۷۱ ۸۰,۸۷۱ ۰ ۰ ۱,۰۲۱,۶۰۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۹,۷۷۱,۶۰۶ ۶۵,۴۸۶,۸۸۵,۶۳۶,۱۹۳
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۸۰,۵۱۷ ۸۰,۲۲۹ ۸۰,۲۲۹ ۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۶۰۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۹,۷۷۱,۶۰۶ ۶۴,۹۶۷,۱۹۷,۲۶۶,۲۸۲
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۸۱,۵۶۴ ۸۱,۲۷۵ ۸۱,۲۷۵ ۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۳۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۸,۵۳۱,۶۰۶ ۶۵,۷۱۳,۲۷۱,۹۲۳,۴۸۶
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۸۲,۰۲۹ ۸۱,۷۳۷ ۸۱,۷۳۷ ۰ ۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۵,۶۶۱,۶۰۲,۹۰۰,۲۷۶
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۸۰,۸۶۹ ۸۰,۵۸۰ ۸۰,۵۸۰ ۰ ۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۴,۷۳۲,۴۹۶,۵۶۵,۱۵۱
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۷۹,۷۱۶ ۷۹,۴۳۱ ۷۹,۴۳۱ ۰ ۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۳,۸۰۹,۸۰۰,۱۶۲,۶۴۵
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۷۹,۷۱۹ ۷۹,۴۳۴ ۷۹,۴۳۴ ۰ ۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۳,۸۱۲,۱۹۲,۵۵۶,۶۳۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۷۹,۳۲۷ ۷۹,۰۴۵ ۷۹,۰۴۵ ۰ ۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۳,۴۹۹,۲۶۶,۴۵۲,۰۷۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۷۹,۴۲۱ ۷۹,۱۳۸ ۷۹,۱۳۸ ۰ ۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۳,۵۷۴,۱۸۸,۰۶۰,۳۹۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۷۹,۷۹۳ ۷۹,۵۰۹ ۷۹,۵۰۹ ۰ ۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۳,۸۷۲,۰۰۸,۷۶۳,۶۶۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۷۹,۵۳۲ ۷۹,۲۴۹ ۷۹,۲۴۹ ۰ ۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۳,۶۶۳,۰۸۰,۳۲۳,۸۱۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۷۹,۵۳۵ ۷۹,۲۵۲ ۷۹,۲۵۲ ۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۰۱۵,۱۶۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۳,۳۳۱,۶۰۶ ۶۳,۶۶۵,۴۲۵,۳۳۳,۰۴۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۷۹,۸۷۷ ۷۹,۵۹۳ ۷۹,۵۹۳ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۹۰۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۲,۰۷۱,۶۰۶ ۶۳,۸۳۸,۸۸۵,۲۹۳,۱۴۰
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۷۹,۸۸۰ ۷۹,۵۹۵ ۷۹,۵۹۵ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۹۰۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۲,۰۷۱,۶۰۶ ۶۳,۸۴۱,۲۸۵,۷۶۸,۳۸۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۷۹,۸۸۳ ۷۹,۵۹۸ ۷۹,۵۹۸ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۹۰۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۲,۰۷۱,۶۰۶ ۶۳,۸۴۳,۶۸۶,۲۴۳,۶۵۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۷۹,۴۵۴ ۷۹,۱۷۱ ۷۹,۱۷۱ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۹۰۹,۱۷۱ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۸۰۲,۰۷۱,۶۰۶ ۶۳,۵۰۰,۸۲۴,۱۳۶,۶۸۷
  مشاهده همه