صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۴,۴۳۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۵۶۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۸۵۷,۶۷۴,۱۹۶,۸۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۱۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۰۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۰۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰۹:۳۰:۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۴۲,۱۵۰ ۴۲,۰۴۸ ۴۲,۰۴۸ ۰ ۰ ۴۲۳,۲۹۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۴۳۷,۴۴۲ ۹,۸۵۷,۶۷۴,۱۹۶,۸۲۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۴۲,۱۵۱ ۴۲,۰۵۰ ۴۲,۰۵۰ ۰ ۰ ۴۲۳,۲۹۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۴۳۷,۴۴۲ ۹,۸۵۸,۰۳۴,۵۴۵,۰۶۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۴۲,۱۵۳ ۴۲,۰۵۱ ۴۲,۰۵۱ ۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۴۲۳,۲۹۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۴۳۷,۴۴۲ ۹,۸۵۸,۳۹۴,۸۹۳,۵۷۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۴۱,۹۲۵ ۴۱,۸۲۴ ۴۱,۸۲۴ ۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۴۲۲,۲۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۳۳,۳۶۷,۴۴۲ ۹,۷۶۰,۳۵۱,۲۴۳,۴۲۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۴۱,۷۷۹ ۴۱,۶۷۷ ۴۱,۶۷۷ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۰۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۲۹,۲۲۷,۴۴۲ ۹,۵۵۳,۵۴۸,۳۰۳,۶۷۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۴۲,۴۵۶ ۴۲,۳۵۲ ۴۲,۳۵۲ ۰ ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۴۱۷,۴۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۲۸,۶۲۷,۴۴۲ ۹,۶۸۲,۸۹۴,۷۷۳,۱۹۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۴۱,۹۸۶ ۴۱,۸۸۳ ۴۱,۸۸۳ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۴۱۲,۹۰۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۲۴,۰۴۷,۴۴۲ ۹,۳۸۳,۸۲۰,۹۹۰,۳۴۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۴۱,۲۵۴ ۴۱,۱۵۳ ۴۱,۱۵۳ ۰ ۰ ۴۱۲,۷۵۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۲۳,۸۹۷,۴۴۲ ۹,۲۱۴,۱۰۵,۳۸۲,۳۸۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۴۱,۲۵۶ ۴۱,۱۵۵ ۴۱,۱۵۵ ۰ ۰ ۴۱۲,۷۵۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۲۳,۸۹۷,۴۴۲ ۹,۲۱۴,۴۴۷,۷۹۲,۶۵۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۴۱,۲۵۷ ۴۱,۱۵۶ ۴۱,۱۵۶ ۰ ۴,۸۲۰,۰۰۰ ۴۱۲,۷۵۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۲۳,۸۹۷,۴۴۲ ۹,۲۱۴,۷۹۰,۲۰۳,۱۸۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۴۱,۲۹۴ ۴۱,۱۹۳ ۴۱,۱۹۳ ۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۴۰۷,۹۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۱۹,۰۷۷,۴۴۲ ۹,۰۲۴,۴۹۱,۷۰۶,۴۷۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۴۱,۰۰۴ ۴۰,۹۱۹ ۴۰,۹۱۹ ۰ ۶,۶۴۰,۰۰۰ ۴۰۵,۵۷۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۷۱۷,۴۴۲ ۸,۸۶۷,۷۷۷,۸۶۴,۵۰۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۴۰,۹۷۴ ۴۰,۸۸۸ ۴۰,۸۸۸ ۰ ۶۱۰,۰۰۰ ۳۹۸,۹۳۷,۴۴۲ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۸۶۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۷۷,۴۴۲ ۸,۵۸۹,۷۴۱,۰۷۰,۹۱۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۴۰,۶۵۸ ۴۰,۵۷۳ ۴۰,۵۷۳ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۵۵۰,۰۰۰ ۲۰۹,۷۷۷,۴۴۲ ۸,۵۱۱,۲۷۱,۷۱۵,۶۴۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۴۰,۶۱۹ ۴۰,۵۳۴ ۴۰,۵۳۴ ۰ ۰ ۳۹۸,۳۰۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۵۵۰,۰۰۰ ۲۰۹,۷۵۷,۴۴۲ ۸,۵۰۲,۲۸۸,۵۲۸,۵۴۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۴۰,۶۲۰ ۴۰,۵۳۵ ۴۰,۵۳۵ ۰ ۰ ۳۹۸,۳۰۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۹,۵۵۰,۰۰۰ ۲۰۹,۷۵۷,۴۴۲ ۸,۵۰۲,۶۰۶,۵۸۴,۵۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۴۰,۶۲۲ ۴۰,۵۳۷ ۴۰,۵۳۷ ۰ ۰ ۳۹۸,۳۰۷,۴۴۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۸۹,۵۵۰,۰۰۰ ۲۰۹,۷۵۷,۴۴۲ ۸,۵۰۲,۹۲۴,۶۴۰,۸۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۴۰,۷۷۵ ۴۰,۶۹۰ ۴۰,۶۹۰ ۰ ۴,۱۶۰,۰۰۰ ۳۹۸,۳۰۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۴۰۷,۴۴۲ ۸,۶۰۲,۲۱۸,۱۶۳,۵۴۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۴۰,۳۱۱ ۴۰,۲۲۷ ۴۰,۲۲۷ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۱۴۷,۴۴۲ ۰ ۱۸۷,۸۹۰,۰۰۰ ۲۰۷,۲۵۷,۴۴۲ ۸,۳۳۷,۲۵۴,۲۹۷,۱۰۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۳۹,۷۱۶ ۳۹,۶۳۳ ۳۹,۶۳۳ ۰ ۰ ۳۹۳,۱۴۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۸۹۰,۰۰۰ ۲۰۶,۲۵۷,۴۴۲ ۸,۱۷۴,۵۸۴,۹۶۵,۰۴۷
  مشاهده همه