صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۶,۰۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۹۰۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۳۴۲,۹۳۲,۲۵۶,۰۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۰۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۰۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴:۴۹:۱۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۳۸,۲۶۶ ۳۸,۱۸۸ ۳۸,۱۸۸ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۱۳۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۴۰,۰۰۰ ۱۶۶,۰۹۷,۴۴۲ ۶,۳۴۲,۹۳۲,۲۵۶,۰۰۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۳۸,۲۴۳ ۳۸,۱۶۵ ۳۸,۱۶۵ ۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۳۱۴,۱۳۷,۴۴۲ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۳۰,۰۰۰ ۱۶۵,۱۰۷,۴۴۲ ۶,۳۰۱,۳۷۲,۴۹۹,۰۷۴
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۳۸,۸۰۱ ۳۸,۷۲۳ ۳۸,۷۲۳ ۰ ۰ ۳۱۳,۰۸۷,۴۴۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۹۲۰,۰۰۰ ۱۶۵,۱۶۷,۴۴۲ ۶,۳۹۵,۶۹۸,۲۸۴,۲۹۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۳۸,۱۳۴ ۳۸,۰۵۸ ۳۸,۰۵۸ ۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۳,۰۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۷,۱۲۰,۰۰۰ ۱۶۶,۹۶۷,۴۴۲ ۶,۳۵۴,۴۵۵,۵۱۳,۴۱۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۳۶,۴۴۲ ۳۶,۳۶۶ ۳۶,۳۶۶ ۰ ۰ ۳۰۷,۰۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۷,۱۲۰,۰۰۰ ۱۶۰,۹۶۷,۴۴۲ ۵,۸۵۳,۷۹۹,۵۹۵,۷۰۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۳۶,۴۴۳ ۳۶,۳۶۸ ۳۶,۳۶۸ ۰ ۰ ۳۰۷,۰۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۷,۱۲۰,۰۰۰ ۱۶۰,۹۶۷,۴۴۲ ۵,۸۵۴,۰۱۲,۵۸۵,۴۸۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۳۶,۴۴۵ ۳۶,۳۶۹ ۳۶,۳۶۹ ۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۳۰۷,۰۸۷,۴۴۲ ۸۵۰,۰۰۰ ۱۴۷,۱۲۰,۰۰۰ ۱۶۰,۹۶۷,۴۴۲ ۵,۸۵۴,۲۲۵,۵۷۵,۲۶۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۳۵,۹۱۵ ۳۵,۸۴۱ ۳۵,۸۴۱ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰۶,۸۶۷,۴۴۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۶,۲۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۹۷,۴۴۲ ۵,۷۹۱,۷۴۶,۸۲۱,۳۸۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۳۵,۶۶۲ ۳۵,۵۸۹ ۳۵,۵۸۹ ۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۸۳۷,۴۴۲ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۶,۱۲۰,۰۰۰ ۱۶۱,۷۱۷,۴۴۲ ۵,۷۵۵,۲۸۳,۰۸۳,۳۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۳۶,۹۶۵ ۳۶,۸۸۸ ۳۶,۸۸۸ ۰ ۰ ۳۰۶,۴۹۷,۴۴۲ ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱۴۴,۹۷۰,۰۰۰ ۱۶۲,۵۲۷,۴۴۲ ۵,۹۹۵,۳۴۱,۸۲۲,۰۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۳۸,۴۵۶ ۳۸,۳۷۷ ۳۸,۳۷۷ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۰۶,۴۹۷,۴۴۲ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۳,۲۶۰,۰۰۰ ۱۶۴,۲۳۷,۴۴۲ ۶,۳۰۲,۹۹۲,۸۸۰,۵۲۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۳۹,۸۸۳ ۳۹,۸۰۱ ۳۹,۸۰۱ ۰ ۰ ۳۰۶,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ ۱۶۴,۲۹۷,۴۴۲ ۶,۵۳۹,۱۶۹,۲۸۹,۴۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۳۹,۸۸۴ ۳۹,۸۰۲ ۳۹,۸۰۲ ۰ ۰ ۳۰۶,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ ۱۶۴,۲۹۷,۴۴۲ ۶,۵۳۹,۴۰۰,۵۱۷,۲۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۳۹,۸۸۵ ۳۹,۸۰۳ ۳۹,۸۰۳ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۶,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ ۱۶۴,۲۹۷,۴۴۲ ۶,۵۳۹,۵۷۳,۴۸۶,۶۰۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳۹,۵۲۳ ۳۹,۴۴۲ ۳۹,۴۴۲ ۰ ۶,۸۷۰,۰۰۰ ۳۰۴,۵۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ ۱۶۲,۴۹۷,۴۴۲ ۶,۴۰۹,۲۲۷,۱۵۱,۲۴۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۳۹,۱۴۰ ۳۹,۰۶۰ ۳۹,۰۶۰ ۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۷۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۲۷,۴۴۲ ۶,۰۷۸,۸۲۷,۳۰۵,۸۹۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۳۹,۳۵۸ ۳۹,۲۷۸ ۳۹,۲۷۸ ۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۲۹۶,۱۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۹۷,۴۴۲ ۶,۰۵۲,۵۷۷,۱۹۳,۱۵۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۳۹,۷۹۶ ۳۹,۷۱۵ ۳۹,۷۱۵ ۰ ۳,۸۳۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۴۷,۴۴۲ ۳۷۰,۰۰۰ ۱۴۳,۰۹۰,۰۰۰ ۱۵۲,۸۵۷,۴۴۲ ۶,۰۷۰,۶۸۷,۱۳۲,۶۶۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۳۸,۷۷۲ ۳۸,۶۹۲ ۳۸,۶۹۲ ۰ ۰ ۲۹۱,۱۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۹۷,۴۴۲ ۵,۷۸۰,۵۵۹,۵۲۶,۳۸۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۳۸,۷۷۳ ۳۸,۶۹۴ ۳۸,۶۹۴ ۰ ۰ ۲۹۱,۱۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۴۲,۷۲۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۹۷,۴۴۲ ۵,۷۸۰,۷۶۴,۸۳۶,۵۳۴
  مشاهده همه