صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۰,۴۱۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۵۸۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۴۳,۸۴۷,۵۸۹,۲۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۴۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۳۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۳۵۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۴:۵۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۸,۲۰۴ ۲۸,۱۳۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۶۰,۰۰۰ ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰,۴۱۷,۴۴۲ ۲,۵۴۳,۸۴۷,۵۸۹,۲۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲۹,۳۶۶ ۲۹,۲۹۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۸۵,۳۴۰,۰۰۰ ۹۰,۴۷۷,۴۴۲ ۲,۶۵۰,۴۴۵,۳۴۴,۴۸۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲۹,۱۰۲ ۲۹,۰۳۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۸۵,۳۴۰,۰۰۰ ۹۰,۴۷۷,۴۴۲ ۲,۶۲۶,۶۲۸,۱۱۸,۳۲۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲۹,۸۵۰ ۲۹,۷۷۶ ۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۸۵,۳۴۰,۰۰۰ ۹۰,۴۷۷,۴۴۲ ۲,۶۹۴,۰۶۴,۸۴۴,۹۸۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۹,۳۹۱ ۲۹,۳۱۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۳۷,۴۴۲ ۰ ۸۵,۳۴۰,۰۰۰ ۹۰,۳۹۷,۴۴۲ ۲,۶۵۰,۳۳۶,۹۷۶,۳۲۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲۹,۳۸۷ ۲۹,۳۱۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۳۷,۴۴۲ ۰ ۸۵,۳۴۰,۰۰۰ ۹۰,۳۹۷,۴۴۲ ۲,۶۴۹,۹۲۴,۷۷۶,۸۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲۹,۳۸۸ ۲۹,۳۱۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۳۷,۴۴۲ ۳۰,۰۰۰ ۸۵,۳۴۰,۰۰۰ ۹۰,۳۹۷,۴۴۲ ۲,۶۵۰,۰۱۵,۸۷۹,۸۴۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳۰,۵۹۶ ۳۰,۵۲۰ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۷۴,۷۳۷,۴۴۲ ۴۲۰,۰۰۰ ۸۵,۳۱۰,۰۰۰ ۹۰,۴۲۷,۴۴۲ ۲,۷۵۹,۸۸۰,۴۵۸,۲۷۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳۱,۵۴۱ ۳۱,۴۶۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۸۴,۸۹۰,۰۰۰ ۹۰,۸۱۷,۴۴۲ ۲,۸۵۷,۴۳۳,۳۵۰,۰۷۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳۱,۰۰۵ ۳۰,۹۲۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۸۸۰,۰۰۰ ۹۰,۸۲۷,۴۴۲ ۲,۸۰۹,۱۲۳,۳۳۶,۶۶۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۳۲,۳۰۵ ۳۲,۲۲۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۲۲۰,۰۰۰ ۸۴,۷۶۰,۰۰۰ ۹۰,۹۴۷,۴۴۲ ۲,۹۳۰,۸۳۶,۹۰۶,۰۳۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۳۳,۱۱۷ ۳۳,۰۳۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۰ ۸۴,۵۴۰,۰۰۰ ۹۱,۱۶۷,۴۴۲ ۳,۰۱۱,۷۱۷,۱۶۵,۲۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۳۳,۱۱۸ ۳۳,۰۳۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۰ ۸۴,۵۴۰,۰۰۰ ۹۱,۱۶۷,۴۴۲ ۳,۰۱۱,۸۱۸,۵۶۳,۴۳۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۳۳,۱۱۹ ۳۳,۰۳۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۳,۰۷۰,۰۰۰ ۸۴,۵۴۰,۰۰۰ ۹۱,۱۶۷,۴۴۲ ۳,۰۱۱,۹۱۹,۹۶۸,۷۵۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۳۳,۵۴۲ ۳۳,۴۶۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۳۶۰,۰۰۰ ۸۱,۴۷۰,۰۰۰ ۹۴,۲۳۷,۴۴۲ ۳,۱۵۳,۱۴۱,۸۰۶,۲۵۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۳۳,۶۳۰ ۳۳,۵۴۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۱۴۰,۰۰۰ ۸۱,۱۱۰,۰۰۰ ۹۴,۵۹۷,۴۴۲ ۳,۱۷۳,۴۱۹,۲۹۰,۹۷۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۳۲,۰۴۷ ۳۱,۹۶۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۹۷۰,۰۰۰ ۹۴,۷۳۷,۴۴۲ ۳,۰۲۸,۵۵۹,۸۸۸,۷۱۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۳۳,۸۹۷ ۳۳,۸۱۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۸۷۰,۰۰۰ ۹۴,۸۳۷,۴۴۲ ۳,۲۰۶,۶۹۸,۱۸۵,۸۵۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۳۵,۴۶۸ ۳۵,۳۸۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۰ ۸۰,۷۷۰,۰۰۰ ۹۴,۹۳۷,۴۴۲ ۳,۳۵۸,۸۵۹,۱۲۱,۳۲۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۳۵,۴۶۹ ۳۵,۳۸۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۷۰۷,۴۴۲ ۰ ۸۰,۷۷۰,۰۰۰ ۹۴,۹۳۷,۴۴۲ ۳,۳۵۸,۹۷۱,۴۵۶,۹۹۵