صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۹۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۶۳,۹۸۱,۹۷۸,۶۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۶۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۶۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۵:۳۳:۵۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۸,۶۸۶ ۱۸,۶۴۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۸۶۳,۹۸۱,۹۷۸,۶۵۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۹,۲۳۷ ۱۹,۱۹۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۱۸,۹۶۹,۹۲۵,۳۸۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۹,۲۳۸ ۱۹,۱۹۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۱۹,۰۳۵,۸۵۸,۶۰۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۹,۲۳۹ ۱۹,۱۹۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۱۹,۱۰۱,۷۹۸,۸۹۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۹,۲۳۹ ۱۹,۱۹۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۱۹,۱۶۷,۷۴۶,۲۶۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۹,۳۷۳ ۱۹,۳۲۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۳۲,۵۳۵,۸۸۱,۳۷۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۹,۱۵۴ ۱۹,۱۰۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۱۰,۶۶۴,۹۸۷,۴۱۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۹,۲۶۳ ۱۹,۲۱۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۲۱,۵۳۲,۸۹۳,۷۴۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۹,۴۳۷ ۱۹,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۳۸,۹۰۸,۱۶۱,۸۹۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۹,۴۳۸ ۱۹,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۳۸,۹۷۴,۷۰۰,۲۱۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۹,۴۳۹ ۱۹,۳۹۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۳۹,۰۴۱,۲۴۵,۵۹۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۹,۶۳۳ ۱۹,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۵۸,۴۶۲,۴۵۹,۸۹۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۹,۸۴۱ ۱۹,۷۹۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۷۹,۱۴۹,۳۳۲,۴۸۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۹,۸۴۱ ۱۹,۷۹۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۷۹,۲۱۷,۰۱۶,۲۷۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۹,۸۴۲ ۱۹,۷۹۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۷۹,۲۸۴,۷۰۷,۱۲۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۹,۸۲۵ ۱۹,۷۷۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۷۷,۶۰۳,۴۳۱,۴۵۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۹,۸۲۶ ۱۹,۷۷۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۷۷,۶۷۱,۰۹۰,۴۷۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۹,۸۲۶ ۱۹,۷۷۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۷۷,۷۳۸,۷۵۶,۵۶۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۹,۶۳۲ ۱۹,۵۸۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۵۸,۳۳۷,۴۰۵,۸۲۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۹,۸۱۸ ۱۹,۷۶۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۱,۹۷۶,۸۴۹,۵۲۳,۵۰۹