اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 90,287,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 9,712,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,129,571,423,520
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,541
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,511
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,511
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/27 12,541 12,511 0 150,000 159,557,442 0 70,270,000 90,287,442 1,129,571,423,520
  2 1398/03/26 12,800 12,768 0 850,000 159,407,442 0 70,270,000 90,137,442 1,150,912,248,512
  3 1398/03/25 12,479 12,449 0 1,110,000 158,557,442 0 70,270,000 89,287,442 1,111,531,895,402
  4 1398/03/24 12,121 12,091 0 0 157,447,442 0 70,270,000 88,177,442 1,066,179,689,857
  5 1398/03/23 12,121 12,092 0 0 157,447,442 0 70,270,000 88,177,442 1,066,203,276,799
  6 1398/03/22 12,121 12,092 0 460,000 157,447,442 0 70,270,000 88,177,442 1,066,226,870,807
  7 1398/03/21 12,049 12,019 0 110,000 156,987,442 0 70,270,000 87,717,442 1,054,292,050,535
  8 1398/03/20 12,062 12,033 0 350,000 156,877,442 0 70,270,000 87,607,442 1,054,141,492,505
  9 1398/03/19 11,895 11,866 0 1,140,000 156,527,442 0 70,270,000 87,257,442 1,035,405,144,256
  10 1398/03/18 12,274 12,244 0 1,550,000 155,387,442 0 70,270,000 86,117,442 1,054,455,626,908
  11 1398/03/17 12,250 12,220 0 0 153,837,442 0 70,270,000 84,567,442 1,033,422,665,624
  12 1398/03/16 12,250 12,220 0 0 153,837,442 0 70,270,000 84,567,442 1,033,445,413,275
  13 1398/03/15 12,251 12,221 0 0 153,837,442 0 70,270,000 84,567,442 1,033,468,167,991
  14 1398/03/14 12,251 12,221 0 0 153,837,442 0 70,270,000 84,567,442 1,033,490,929,773
  15 1398/03/13 12,251 12,221 0 1,060,000 153,837,442 0 70,270,000 84,567,442 1,033,513,698,620
  16 1398/03/12 12,357 12,327 0 1,000,000 152,777,442 0 70,270,000 83,507,442 1,029,390,115,106
  17 1398/03/11 12,458 12,427 0 1,030,000 151,777,442 0 70,270,000 82,507,442 1,025,349,208,526
  18 1398/03/10 12,442 12,412 0 0 150,747,442 0 70,270,000 81,477,442 1,011,276,435,301
  19 1398/03/09 12,442 12,412 0 0 150,747,442 0 70,270,000 81,477,442 1,011,298,627,734
  20 1398/03/08 12,443 12,412 0 10,000 150,747,442 240,000 70,270,000 81,477,442 1,011,320,827,232