صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۵۴۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۵۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۸۰,۰۰۸,۸۱۱,۲۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۵:۳۳:۵۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳,۱۵۴ ۱۳,۱۲۲ ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۵۴۷,۴۴۲ ۱,۲۸۰,۰۰۸,۸۱۱,۲۴۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳,۰۷۰ ۱۳,۰۳۸ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۷۱,۸۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۴۲۷,۴۴۲ ۱,۲۷۰,۲۱۵,۱۹۷,۰۸۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۲,۹۸۰ ۱۲,۹۴۸ ۰ ۰ ۱۷۱,۷۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۲۹۷,۴۴۲ ۱,۲۵۹,۷۷۱,۲۹۷,۳۱۲
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۲,۹۸۰ ۱۲,۹۴۸ ۰ ۰ ۱۷۱,۷۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۲۹۷,۴۴۲ ۱,۲۵۹,۸۱۷,۹۱۸,۴۲۶
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۲,۹۸۱ ۱۲,۹۴۹ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۷۱,۷۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۲۹۷,۴۴۲ ۱,۲۵۹,۸۶۴,۵۴۶,۸۵۷
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۲,۹۵۵ ۱۲,۹۲۳ ۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۶۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۱۴۷,۴۴۲ ۱,۲۵۵,۴۴۲,۰۰۲,۱۲۷
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۲,۹۸۱ ۱۲,۹۴۹ ۰ ۰ ۱۷۱,۴۲۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۹۶۷,۴۴۲ ۱,۲۵۵,۶۳۵,۰۴۴,۰۴۸
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۲,۸۷۹ ۱۲,۸۴۷ ۰ ۰ ۱۷۱,۴۲۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۹۶۷,۴۴۲ ۱,۲۴۵,۷۷۰,۷۸۵,۷۱۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۲,۹۷۴ ۱۲,۹۴۲ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۷۱,۴۲۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۹۶۷,۴۴۲ ۱,۲۵۴,۹۴۷,۳۴۲,۵۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳,۰۹۷ ۱۳,۰۶۵ ۰ ۰ ۱۷۱,۳۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۸۹۷,۴۴۲ ۱,۲۶۵,۹۲۲,۸۹۸,۲۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳,۰۹۷ ۱۳,۰۶۵ ۰ ۰ ۱۷۱,۳۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۸۹۷,۴۴۲ ۱,۲۶۵,۹۶۹,۶۸۴,۴۹۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳,۰۹۸ ۱۳,۰۶۶ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۱,۳۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۸۹۷,۴۴۲ ۱,۲۶۶,۰۱۶,۴۷۸,۰۳۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳,۲۳۹ ۱۳,۲۰۶ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۱۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۶۸۷,۴۴۲ ۱,۲۷۶,۸۹۲,۳۲۰,۸۵۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۲,۸۶۰ ۱۲,۸۲۹ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۸۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۳۸۷,۴۴۲ ۱,۲۳۶,۵۲۱,۸۲۶,۷۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۲,۷۶۶ ۱۲,۷۳۴ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۰,۷۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۳۲۷,۴۴۲ ۱,۲۲۶,۶۴۴,۰۱۹,۴۷۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۲,۶۷۱ ۱۲,۶۴۰ ۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۷۰,۵۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۶,۰۷۷,۴۴۲ ۱,۲۱۴,۳۸۱,۶۱۵,۸۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳,۳۸۵ ۱۳,۳۵۲ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۵,۹۳۷,۴۴۲ ۱,۲۸۱,۰۰۳,۱۸۲,۰۶۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳,۳۸۶ ۱۳,۳۵۳ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۵,۹۳۷,۴۴۲ ۱,۲۸۱,۰۵۰,۲۸۶,۸۵۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳,۳۸۶ ۱۳,۳۵۳ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۷۰,۳۹۷,۴۴۲ ۵۰,۰۰۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۵,۹۳۷,۴۴۲ ۱,۲۸۱,۰۹۷,۳۹۸,۹۷۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳,۸۵۱ ۱۳,۸۱۷ ۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۳۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۱۰,۰۰۰ ۹۵,۹۵۷,۴۴۲ ۱,۳۲۵,۸۴۶,۴۱۹,۲۱۱