صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۹,۸۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۰,۱۰۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۶۲,۴۷۰,۳۳۰,۷۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۵۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۵۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۵۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱۴:۵۹:۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۲۹,۶۰۴ ۲۹,۵۶۹ ۲۹,۵۶۹ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۷۷۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۸۰,۰۰۰ ۷۹,۸۹۷,۴۴۲ ۲,۳۶۲,۴۷۰,۳۳۰,۷۳۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۲۸,۷۹۸ ۲۸,۷۶۳ ۲۸,۷۶۳ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۷۹,۲۷۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۲,۸۸۰,۰۰۰ ۷۷,۳۹۷,۴۴۲ ۲,۲۲۶,۱۷۹,۷۳۰,۱۵۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۲۹,۰۲۳ ۲۸,۹۸۸ ۲۸,۹۸۸ ۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۷۸,۹۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰ ۷۷,۰۵۷,۴۴۲ ۲,۲۳۳,۷۴۷,۵۸۶,۸۶۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲۹,۷۱۴ ۲۹,۶۷۸ ۲۹,۶۷۸ ۰ ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۶۴۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰ ۷۶,۷۷۷,۴۴۲ ۲,۲۷۸,۵۹۷,۴۱۸,۷۰۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۲۸,۷۴۰ ۲۸,۷۰۵ ۲۸,۷۰۵ ۰ ۰ ۱۷۶,۶۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰ ۷۴,۷۶۷,۴۴۲ ۲,۱۴۶,۱۹۷,۷۶۰,۲۵۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۲۸,۷۴۱ ۲۸,۷۰۶ ۲۸,۷۰۶ ۰ ۰ ۱۷۶,۶۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰ ۷۴,۷۶۷,۴۴۲ ۲,۱۴۶,۲۶۹,۳۶۸,۶۴۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۲۸,۷۴۲ ۲۸,۷۰۷ ۲۸,۷۰۷ ۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۱۷۶,۶۳۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۸۷۰,۰۰۰ ۷۴,۷۶۷,۴۴۲ ۲,۱۴۶,۳۴۰,۹۸۴,۰۸۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۲۷,۷۷۹ ۲۷,۷۴۵ ۲۷,۷۴۵ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۲۹۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰ ۷۴,۴۴۷,۴۴۲ ۲,۰۶۵,۵۱۶,۷۸۵,۳۷۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۷,۵۴۷ ۲۷,۵۱۳ ۲۷,۵۱۳ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۹۷,۴۴۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۰۲,۸۴۰,۰۰۰ ۷۴,۲۵۷,۴۴۲ ۲,۰۴۳,۰۴۶,۰۲۱,۲۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۶,۵۲۴ ۲۶,۴۹۱ ۲۶,۴۹۱ ۰ ۰ ۱۷۶,۰۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ ۷۴,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۳۶۲,۱۵۴,۶۴۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۲۶,۵۲۵ ۲۶,۴۹۲ ۲۶,۴۹۲ ۰ ۰ ۱۷۶,۰۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ ۷۴,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۴۲۸,۷۲۸,۶۹۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۲۶,۵۲۶ ۲۶,۴۹۳ ۲۶,۴۹۳ ۰ ۰ ۱۷۶,۰۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ ۷۴,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۴۹۵,۳۱۳,۳۴۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۲۶,۵۲۶ ۲۶,۴۹۴ ۲۶,۴۹۴ ۰ ۰ ۱۷۶,۰۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ ۷۴,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۵۶۱,۹۰۵,۰۴۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۲۶,۵۲۷ ۲۶,۴۹۵ ۲۶,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۷۶,۰۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ ۷۴,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۶۲۱,۱۲۲,۴۸۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۲۶,۵۲۸ ۲۶,۴۹۵ ۲۶,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۷۶,۰۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ ۷۴,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۶۸۷,۷۲۸,۲۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲۶,۵۲۹ ۲۶,۴۹۶ ۲۶,۴۹۶ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۳۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ ۷۴,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۷۵۴,۳۴۲,۰۶۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۲۶,۵۴۱ ۲۶,۵۰۹ ۲۶,۵۰۹ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۲۷,۴۴۲ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۲,۷۹۰,۰۰۰ ۷۴,۲۳۷,۴۴۲ ۱,۹۶۷,۹۲۶,۳۸۶,۵۹۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۲۶,۵۴۳ ۲۶,۵۱۰ ۲۶,۵۱۰ ۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۱۷,۴۴۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۲,۷۳۰,۰۰۰ ۷۴,۲۸۷,۴۴۲ ۱,۹۶۹,۳۴۹,۸۹۱,۴۰۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۲۶,۵۱۶ ۲۶,۴۸۴ ۲۶,۴۸۴ ۰ ۰ ۱۷۵,۹۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰ ۷۴,۲۵۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۶۱۳,۴۷۵,۲۹۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۲۶,۵۱۷ ۲۶,۴۸۵ ۲۶,۴۸۵ ۰ ۰ ۱۷۵,۹۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰ ۷۴,۲۵۷,۴۴۲ ۱,۹۶۶,۶۸۰,۱۲۴,۳۹۲
  مشاهده همه