صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۹۷۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۲۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۳۲,۵۰۸,۰۴۳,۵۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۷۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۷۵۸
تاریخ انتشار
1398/06/30
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۰,۷۸۴ ۱۰,۷۵۸ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۹۷۷,۴۴۲ ۱,۰۳۲,۵۰۸,۰۴۳,۵۸۴
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۰,۶۹۴ ۱۰,۶۶۸ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۹۷۷,۴۴۲ ۱,۰۲۳,۹۰۱,۵۷۲,۴۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۰,۶۹۴ ۱۰,۶۶۹ ۰ ۰ ۱۶۷,۳۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۹۷۷,۴۴۲ ۱,۰۲۳,۹۴۱,۳۲۰,۵۰۹
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۰,۶۹۵ ۱۰,۶۶۹ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۳۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۹۷۷,۴۴۲ ۱,۰۲۳,۹۸۱,۰۷۵,۶۷۶
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۰,۶۷۵ ۱۰,۶۴۹ ۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۶۷,۲۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۸۷۷,۴۴۲ ۱,۰۲۱,۰۱۵,۹۹۷,۴۲۶
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۰,۷۲۳ ۱۰,۶۹۷ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۰۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۶۵۷,۴۴۲ ۱,۰۲۳,۲۰۰,۷۸۲,۴۳۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۰,۶۳۶ ۱۰,۶۱۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۶۶,۹۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۵۵۷,۴۴۲ ۱,۰۱۳,۸۴۴,۱۳۶,۴۳۶
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۰,۷۰۲ ۱۰,۶۷۵ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۶۶,۶۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۱۹۷,۴۴۲ ۱,۰۱۶,۲۶۴,۰۳۸,۰۲۴
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۰,۸۸۴ ۱۰,۸۵۷ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۶۷,۴۴۲ ۱,۰۳۲,۱۷۵,۶۱۴,۴۳۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۰,۸۸۴ ۱۰,۸۵۸ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۶۷,۴۴۲ ۱,۰۳۲,۲۱۵,۴۵۸,۰۵۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۰,۸۸۵ ۱۰,۸۵۸ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۸۷,۴۴۲ ۴۰,۰۰۰ ۷۲,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۶۷,۴۴۲ ۱,۰۳۲,۲۵۵,۳۰۸,۸۲۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۱,۰۱۸ ۱۰,۹۹۱ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۳۸۰,۰۰۰ ۹۵,۱۰۷,۴۴۲ ۱,۰۴۵,۳۰۱,۳۵۴,۳۷۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۱,۰۱۸ ۱۰,۹۹۱ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۳۸۰,۰۰۰ ۹۵,۱۰۷,۴۴۲ ۱,۰۴۵,۳۴۱,۵۸۴,۱۵۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۱,۰۱۹ ۱۰,۹۹۲ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۶۶,۴۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۳۸۰,۰۰۰ ۹۵,۱۰۷,۴۴۲ ۱,۰۴۵,۳۸۱,۸۲۱,۰۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۰,۹۴۱ ۱۰,۹۱۴ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۷۷,۴۴۲ ۸۰,۰۰۰ ۷۲,۳۸۰,۰۰۰ ۹۵,۰۹۷,۴۴۲ ۱,۰۳۷,۸۸۷,۴۱۹,۰۹۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۰,۹۷۷ ۱۰,۹۵۰ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ۹۵,۱۷۷,۴۴۲ ۱,۰۴۲,۲۲۶,۳۱۷,۳۷۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۰,۹۷۸ ۱۰,۹۵۱ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ۹۵,۱۷۷,۴۴۲ ۱,۰۴۲,۲۶۶,۵۰۰,۲۴۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۰,۹۷۸ ۱۰,۹۵۱ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۷۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ۹۵,۱۷۷,۴۴۲ ۱,۰۴۲,۳۰۶,۶۹۰,۲۷۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۰,۹۷۲ ۱۰,۹۴۵ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۷۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۲,۲۹۰,۰۰۰ ۹۵,۱۸۷,۴۴۲ ۱,۰۴۱,۸۴۳,۶۲۵,۷۹۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۰,۸۹۹ ۱۰,۸۷۲ ۰ ۰ ۱۶۶,۴۷۷,۴۴۲ ۶۰,۰۰۰ ۷۲,۱۹۰,۰۰۰ ۹۵,۲۸۷,۴۴۲ ۱,۰۳۵,۹۵۵,۵۷۷,۷۰۹