صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۱۳,۰۷۴ ۸۵.۳۱ ۱,۰۳۹,۷۱۷ ۹۴.۷۵ ۱,۰۲۷,۸۰۹ ۹۴.۶۱ ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۳
اوراق ۹۰,۵۱۱ ۱۲.۵۹ ۴۵,۸۰۹ ۴.۱۷ ۴۸,۶۲۴ ۴.۴۷ ۵۰,۸۶۳ ۴.۷۳
وجه نقد ۱۳,۵۵۷ ۱.۸۸ ۱۱,۱۵۰ ۱.۰۱ ۸,۹۳۲ ۰.۸۲ ۶,۱۰۹ ۰.۵۶
سایر دارایی ها ۱,۴۲۰ ۰.۱۹ ۶۳۹ ۰.۰۵ ۸۹۴ ۰.۰۸ ۱,۷۳۲ ۰.۱۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۰۸,۸۱۷ ۸۴.۷۲ ۱,۰۳۹,۷۱۷ ۹۴.۷۵ ۱,۰۲۷,۸۰۹ ۹۴.۶۱ ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد