صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۲۷۴,۵۱۸ ۹۴.۰۲ ۳,۱۶۸,۷۱۴ ۹۷.۹۱ ۲,۸۹۱,۳۱۲ ۹۷.۳۹ ۲,۴۲۸,۶۸۸ ۹۷.۱۳
اوراق ۶۷,۸۳۹ ۵ ۴۷,۳۴۳ ۱.۴۶ ۵۰,۴۰۰ ۱.۷ ۵۰,۵۸۲ ۲.۰۲
وجه نقد ۱۱,۴۷۵ ۰.۸۵ ۱۱,۳۴۹ ۰.۳۵ ۱۳,۶۲۴ ۰.۴۶ ۱۸,۷۵۷ ۰.۷۵
سایر دارایی ها ۱,۸۰۰ ۰.۱۳ ۹,۰۱۱ ۰.۲۸ ۱۳,۳۳۳ ۰.۴۵ ۲,۴۱۱ ۰.۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۲۷۲,۴۴۶ ۹۳.۸۶ ۳,۱۶۸,۷۱۴ ۹۷.۹۱ ۲,۸۹۱,۳۱۲ ۹۷.۳۹ ۲,۴۲۸,۶۸۸ ۹۷.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد