صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۹۶,۲۷۲ ۹۰.۰۳ ۱,۳۶۴,۸۶۱ ۹۶.۱ ۱,۵۵۹,۳۱۱ ۹۶.۳۳ ۱,۶۸۰,۲۹۶ ۹۶.۲۱
اوراق ۷۵,۶۰۹ ۸.۵۵ ۴۴,۰۶۴ ۳.۱ ۴۳,۳۷۷ ۲.۶۸ ۴۴,۱۰۴ ۲.۵۳
وجه نقد ۱۱,۳۸۱ ۱.۲۹ ۱۰,۷۷۴ ۰.۷۶ ۱۵,۸۷۰ ۰.۹۸ ۲۱,۹۴۰ ۱.۲۶
سایر دارایی ها ۱,۱۵۰ ۰.۱۳ ۵۶۲ ۰.۰۴ ۱۵۴ ۰.۰۱ ۱۱۷ ۰.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۹۳,۴۲۵ ۸۹.۷۱ ۱,۳۶۴,۸۶۱ ۹۶.۱ ۱,۵۵۹,۳۱۱ ۹۶.۳۳ ۱,۶۸۰,۲۹۶ ۹۶.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد