صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۹۱,۸۷۱ ۹۱.۲۳ ۱,۷۴۰,۶۳۸ ۹۶.۵۶ ۱,۸۹۸,۴۶۵ ۹۷.۰۲ ۱,۸۱۹,۸۸۸ ۹۷.۰۳
اوراق ۷۲,۷۵۱ ۷.۴۴ ۴۵,۳۰۰ ۲.۵۱ ۴۶,۸۰۹ ۲.۳۹ ۴۷,۳۳۲ ۲.۵۲
وجه نقد ۱۱,۸۸۲ ۱.۲۲ ۱۶,۶۹۸ ۰.۹۳ ۱۱,۵۰۹ ۰.۵۹ ۸,۲۷۳ ۰.۴۴
سایر دارایی ها ۱,۰۴۵ ۰.۱۱ ۸۳ ۰ ۳۷ ۰ ۱۴ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۸۹,۲۹۸ ۹۰.۹۷ ۱,۷۴۰,۶۳۸ ۹۶.۵۶ ۱,۸۹۸,۴۶۵ ۹۷.۰۲ ۱,۸۱۹,۸۸۸ ۹۷.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد