صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۱۳۶,۲۰۱ ۹۳.۲۹ ۲,۸۲۶,۸۷۱ ۹۸.۰۳ ۳,۰۷۱,۲۴۵ ۹۸.۱۶ ۳,۴۰۸,۲۰۵ ۹۸.۳۳
اوراق ۶۹,۳۳۵ ۵.۶۹ ۴۸,۰۶۸ ۱.۶۷ ۴۸,۴۷۴ ۱.۵۵ ۴۸,۹۰۹ ۱.۴۱
وجه نقد ۱۱,۳۷۷ ۰.۹۳ ۸,۲۰۰ ۰.۲۸ ۸,۵۷۳ ۰.۲۷ ۸,۶۵۹ ۰.۲۵
سایر دارایی ها ۹۵۹ ۰.۰۸ ۴۵۶ ۰.۰۲ ۴۱۲ ۰.۰۱ ۳۹۰ ۰.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۱۳۳,۹۸۳ ۹۳.۱۱ ۲,۸۲۶,۸۷۱ ۹۸.۰۳ ۳,۰۷۱,۲۴۵ ۹۸.۱۶ ۳,۴۰۸,۲۰۵ ۹۸.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد