صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۵۱,۵۷۵ ۸۶.۶۷ ۹۹۹,۳۸۹ ۹۴.۶۳ ۹۷۱,۶۵۶ ۹۴.۷۶ ۹۵۶,۹۹۰ ۹۴.۹۴
اوراق ۸۵,۹۷۱ ۱۱.۴۳ ۴۷,۴۰۴ ۴.۴۸ ۴۵,۴۴۰ ۴.۴۳ ۴۹,۲۳۹ ۴.۸۸
وجه نقد ۱۲,۸۶۰ ۱.۷۱ ۸,۴۴۸ ۰.۷۹ ۷,۶۳۷ ۰.۷۴ ۱,۱۴۶ ۰.۱۱
سایر دارایی ها ۱,۳۶۰ ۰.۱۸ ۸۳۰ ۰.۰۷ ۶۴۴ ۰.۰۶ ۵۳۰ ۰.۰۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۴۷,۷۶۶ ۸۶.۱۶ ۹۹۹,۳۸۹ ۹۴.۶۳ ۹۷۱,۶۵۶ ۹۴.۷۶ ۹۵۶,۹۹۰ ۹۴.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد