ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 532,549 82.37 957,786 95.24 996,664 94.89 1,077,126 95.05
اوراق 98,616 15.25 38,160 3.79 43,995 4.18 44,781 3.95
وجه نقد 13,815 2.13 9,297 0.92 9,103 0.86 11,253 0.99
سایر دارایی ها 1,551 0.23 319 0.03 502 0.04 2 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 527,515 81.59 957,786 95.24 996,664 94.89 1,077,126 95.05
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد