صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۴۵,۱۹۳ ۸۹.۲ ۱,۱۶۸,۰۸۰ ۹۵.۸۴ ۱,۲۴۸,۷۱۹ ۹۵.۸۹ ۱,۳۰۳,۳۰۱ ۹۵.۹۴
اوراق ۷۷,۹۰۵ ۹.۳۲ ۴۴,۷۸۹ ۳.۶۷ ۴۴,۸۲۵ ۳.۴۴ ۴۳,۴۰۳ ۳.۲
وجه نقد ۱۱,۱۳۵ ۱.۳۳ ۵,۲۹۵ ۰.۴۳ ۸,۵۲۳ ۰.۶۵ ۱۱,۴۴۰ ۰.۸۴
سایر دارایی ها ۱,۲۱۹ ۰.۱۵ ۶۱۶ ۰.۰۵ ۲۱۴ ۰.۰۲ ۲۴۶ ۰.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۴۲,۱۴۴ ۸۸.۸۳ ۱,۱۶۸,۰۸۰ ۹۵.۸۴ ۱,۲۴۸,۷۱۹ ۹۵.۸۹ ۱,۳۰۳,۳۰۱ ۹۵.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد