صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵,۶۲۲,۷۱۳ ۹۵.۴۲ ۳۲,۷۴۰,۱۹۰ ۹۳.۷۴ ۳۴,۸۴۰,۶۴۶ ۹۳.۸۵ ۳۴,۳۵۸,۶۵۲ ۹۳.۹۱
سایر سهام ۱۴۴,۷۱۰ ۲.۴۵ ۲,۰۳۴,۲۳۸ ۵.۸۲ ۲,۰۵۵,۱۱۵ ۵.۵۳ ۲,۰۱۵,۲۳۲ ۵.۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت ۷۷,۹۲۶ ۱.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۹,۰۹۵ ۰.۶۶ ۷۸,۴۸۰ ۰.۲۲ ۷۰,۵۴۷ ۰.۱۹ ۱۶,۹۷۶ ۰.۰۵
سایر دارایی‌ها ۸,۳۵۶ ۰.۱۴ ۷۴,۹۱۷ ۰.۲۱ ۱۵۷,۹۶۹ ۰.۴۳ ۱۹۷,۷۷۰ ۰.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد