صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۵۰۵,۸۵۹ ۹۵.۰۹ ۲,۳۲۵,۸۰۴ ۹۶.۸۱ ۲,۶۹۹,۸۲۲ ۹۷.۱۲ ۲,۵۸۴,۳۸۴ ۹۷.۱۸
اوراق ۶۳,۳۸۲ ۴ ۴۳,۸۳۹ ۱.۸۲ ۳۲,۰۶۸ ۱.۱۵ ۳۲,۴۹۰ ۱.۲۲
وجه نقد ۱۲,۲۴۰ ۰.۷۷ ۳۰,۹۶۰ ۱.۲۹ ۴۴,۰۵۱ ۱.۵۸ ۴۰,۵۶۹ ۱.۵۳
سایر دارایی‌ها ۲,۰۷۱ ۰.۱۳ ۱,۸۹۴ ۰.۰۸ ۳,۹۲۸ ۰.۱۴ ۱,۸۳۲ ۰.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۵۰۴,۳۰۷ ۹۵ ۲,۳۲۵,۸۰۴ ۹۶.۸۱ ۲,۶۹۹,۸۲۲ ۹۷.۱۲ ۲,۵۸۴,۳۸۴ ۹۷.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد