صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۲۹۵,۶۸۰ ۹۵.۵۴ ۶,۸۲۵,۵۲۸ ۹۵.۵۴ ۸,۵۹۹,۲۶۱ ۹۶.۴۸ ۹,۴۸۶,۰۹۳ ۹۵.۳۳
سایر سهام ۱,۱۳۵ ۰.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۷۲,۳۳۶ ۳.۰۱ ۲۴۲,۵۷۴ ۳.۴ ۱۹۴,۲۳۹ ۲.۱۸ ۱۹۴,۲۴۷ ۱.۹۵
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۰,۵۱۵ ۱.۲۷ ۶۷,۱۳۵ ۰.۹۴ ۹۸,۸۴۹ ۱.۱۱ ۲۷۰,۰۷۰ ۲.۷۱
سایر دارایی‌ها ۳,۲۸۲ ۰.۱۴ ۹,۲۰۸ ۰.۱۳ ۲۰,۶۷۹ ۰.۲۳ ۷۸۵ ۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد