صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۰۱۵,۸۵۱ ۹۲.۴۲ ۲,۲۶۷,۶۸۴ ۹۷.۵۵ ۲,۷۲۹,۲۱۲ ۹۷.۹۸ ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱
اوراق ۷۰,۷۳۰ ۶.۴۳ ۴۷,۴۶۲ ۲.۰۴ ۴۷,۶۳۳ ۱.۷۱ ۴۷,۴۷۹ ۱.۶۱
وجه نقد ۱۱,۵۸۳ ۱.۰۵ ۹,۱۵۰ ۰.۳۹ ۸,۰۳۰ ۰.۲۹ ۷,۸۴۰ ۰.۲۷
سایر دارایی ها ۹۹۴ ۰.۰۹ ۲۹۳ ۰.۰۱ ۴۸۸ ۰.۰۲ ۴۶۵ ۰.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۰۱۳,۴۸۶ ۹۲.۲۱ ۲,۲۶۷,۶۸۴ ۹۷.۵۵ ۲,۷۲۹,۲۱۲ ۹۷.۹۸ ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد