صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۴۱۰,۱۲۰ ۹۴.۷۱ ۲,۱۱۹,۸۷۴ ۹۷.۱۱ ۲,۰۵۶,۱۵۰ ۹۷.۰۵ ۱,۸۸۵,۰۴۵ ۹۶.۷۵
اوراق ۶۵,۶۸۲ ۴.۴۱ ۵۲,۷۹۹ ۲.۴۲ ۵۳,۰۵۴ ۲.۵ ۵۳,۴۰۳ ۲.۷۴
وجه نقد ۱۰,۹۴۹ ۰.۷۴ ۷,۷۴۵ ۰.۳۵ ۶,۰۶۲ ۰.۲۹ ۶,۰۶۹ ۰.۳۱
سایر دارایی ها ۲,۱۳۰ ۰.۱۴ ۲,۶۲۵ ۰.۱۲ ۳,۴۲۳ ۰.۱۶ ۳,۹۳۰ ۰.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۴۰۸,۳۳۷ ۹۴.۵۹ ۲,۱۱۹,۸۷۴ ۹۷.۱۱ ۲,۰۵۶,۱۵۰ ۹۷.۰۵ ۱,۸۸۵,۰۴۵ ۹۶.۷۵
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد