صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۷۷۱,۲۷۵ ۹۵.۵۶ ۳,۳۸۵,۸۳۱ ۹۶.۷۸ ۳,۹۳۱,۶۲۹ ۹۶.۹۴ ۴,۳۴۷,۲۸۸ ۹۷.۷۳
سایر سهام ۱,۲۸۸ ۰.۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۵۶,۷۷۸ ۳.۰۶ ۱۸,۱۲۶ ۰.۵۲ ۱۷,۱۸۵ ۰.۴۲ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۲,۰۶۱ ۱.۱۹ ۹۰,۸۲۳ ۲.۶ ۹۸,۰۲۵ ۲.۴۲ ۹۸,۲۷۱ ۲.۲۱
سایر دارایی‌ها ۲,۲۵۱ ۰.۱۲ ۳,۷۸۵ ۰.۱۱ ۹,۰۵۸ ۰.۲۲ ۲,۹۲۲ ۰.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد