صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۹۴,۲۳۵ ۰.۷۱ ۹۷,۳۴۲ ۰.۱ ۲۸۴,۸۰۳ ۰.۲۹ ۴,۳۸۰,۵۱۷ ۴.۳۷
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۶۸,۵۹۱ ۰.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵۴,۱۰۳ ۰.۴۱ ۱۶۳,۳۱۲ ۰.۱۷ ۱۱۱,۴۲۲ ۰.۱۱ ۳۰,۷۹۴ ۰.۰۳
سایر دارایی‌ها ۲۰,۵۲۹ ۰.۱۵ ۱۸۶,۳۳۵ ۰.۲ ۱۵۰,۵۴۰ ۰.۱۵ ۱۴۹,۲۲۵ ۰.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۹۲,۵۳۲,۸۰۰ ۶۹۷.۸۶ ۹۳,۰۸۵,۹۰۰ ۹۹.۵۲ ۹۸,۱۲۰,۶۵۸ ۹۹.۴۵ ۹۵,۷۲۵,۷۳۹ ۹۵.۴۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد