صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۴۵۸,۰۷۳ ۹۴.۹۶ ۱,۹۴۶,۱۴۱ ۹۶.۸۲ ۱,۹۹۵,۶۲۷ ۹۶.۶۸ ۲,۲۴۸,۴۳۹ ۹۵.۷
اوراق ۶۴,۶۲۱ ۴.۲۱ ۵۴,۲۲۱ ۲.۷ ۵۴,۸۳۶ ۲.۶۶ ۵۵,۳۰۲ ۲.۳۵
وجه نقد ۱۰,۷۰۴ ۰.۷ ۸,۶۲۵ ۰.۴۳ ۱۲,۷۰۷ ۰.۶۲ ۴۵,۳۱۱ ۱.۹۳
سایر دارایی‌ها ۲,۰۴۶ ۰.۱۳ ۹۸۰ ۰.۰۵ ۱,۰۷۶ ۰.۰۵ ۴۷۷ ۰.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۴۵۶,۴۵۴ ۹۴.۸۶ ۱,۹۴۶,۱۴۱ ۹۶.۸۲ ۱,۹۹۵,۶۲۷ ۹۶.۶۸ ۲,۲۴۸,۴۳۹ ۹۵.۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد