صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۸,۷۳۵,۶۹۸ ۹۵.۰۴ ۵۴,۰۵۹,۹۳۳ ۹۴.۷۲ ۶۱,۸۲۶,۳۲۲ ۹۵.۱۶ ۶۳,۶۰۳,۹۷۵ ۹۴.۹۵
سایر سهام ۳۲۱,۱۰۴ ۳.۴۹ ۲,۷۶۳,۶۷۳ ۴.۸۴ ۲,۹۸۷,۲۷۸ ۴.۶ ۳,۰۴۴,۷۱۷ ۴.۵۵
اوراق مشارکت ۷۲,۲۲۳ ۰.۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۹,۳۶۷ ۰.۵۴ ۱۶۶,۵۸۸ ۰.۲۹ ۶۳,۹۰۲ ۰.۱ ۳۳۴,۱۳۴ ۰.۵
سایر دارایی‌ها ۱۳,۳۵۲ ۰.۱۵ ۸۵,۰۵۸ ۰.۱۵ ۹۴,۰۰۹ ۰.۱۴ ۵۰۰ ۰
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد