صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳,۹۹۴,۱۳۶ ۹۶.۲۹ ۲۴,۲۶۶,۷۳۵ ۹۷.۱۷ ۲۸,۴۹۹,۷۵۰ ۹۴.۶۱ ۲۹,۶۳۲,۹۰۹ ۹۴.۰۸
سایر سهام ۲۹,۸۴۹ ۰.۷۲ ۵۷۴,۳۸۷ ۲.۳ ۱,۲۹۷,۸۵۸ ۴.۳۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۱,۷۲۰,۷۷۸ ۵.۴۶
اوراق مشارکت ۸۲,۷۴۰ ۱.۹۹ ۶۹,۶۷۵ ۰.۲۸ ۱۹۳,۹۷۷ ۰.۶۴ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۶,۲۷۲ ۰.۸۷ ۳۴,۲۰۳ ۰.۱۴ ۸۱,۴۴۸ ۰.۲۷ ۱۴۲,۸۷۹ ۰.۴۵
سایر دارایی‌ها ۵,۰۸۸ ۰.۱۲ ۲۷,۳۷۸ ۰.۱۱ ۵۱,۳۵۲ ۰.۱۷ ۲,۱۴۲ ۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد