صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۷۳,۹۰۱ ۸۷.۴۶ ۹۷۵,۲۵۱ ۹۴.۸۷ ۹۶۷,۹۴۹ ۹۵.۲۵ ۱,۰۲۹,۶۲۳ ۹۵.۶۱
اوراق ۸۳,۱۶۵ ۱۰.۷۹ ۴۷,۰۷۴ ۴.۵۷ ۴۵,۸۴۱ ۴.۵۱ ۴۵,۶۲۷ ۴.۲۳
وجه نقد ۱۲,۰۶۱ ۱.۵۶ ۴,۷۲۱ ۰.۴۵ ۱,۶۱۹ ۰.۱۵ ۱,۲۲۶ ۰.۱۱
سایر دارایی ها ۱,۳۱۷ ۰.۱۷ ۸۳۸ ۰.۰۸ ۷۷۵ ۰.۰۷ ۳۱۵ ۰.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۷۰,۳۶۲ ۸۷ ۹۷۵,۲۵۱ ۹۴.۸۷ ۹۶۷,۹۴۹ ۹۵.۲۵ ۱,۰۲۹,۶۲۳ ۹۵.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد