ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/03 932,686 95.89 % 35,268 3.63 % 0 0 % 4,684 0.48 % 68 0.01 % 932,686 95.89 %
2 1398/02/02 928,164 95.81 % 35,258 3.64 % 0 0 % 5,228 0.54 % 69 0.01 % 928,164 95.81 %
3 1398/02/01 899,777 95.66 % 35,253 3.75 % 0 0 % 5,534 0.59 % 70 0.01 % 899,777 95.66 %
4 1398/01/31 899,777 95.66 % 35,245 3.75 % 0 0 % 5,534 0.59 % 71 0.01 % 899,777 95.66 %
5 1398/01/30 898,422 95.45 % 35,246 3.74 % 0 0 % 7,539 0.8 % 72 0.01 % 898,422 95.45 %
6 1398/01/29 898,422 95.45 % 35,237 3.74 % 0 0 % 7,539 0.8 % 74 0.01 % 898,422 95.45 %
7 1398/01/28 898,422 95.45 % 35,229 3.74 % 0 0 % 7,539 0.8 % 75 0.01 % 898,422 95.45 %
8 1398/01/27 883,134 95.06 % 35,178 3.79 % 0 0 % 10,684 1.15 % 76 0.01 % 883,134 95.06 %
9 1398/01/26 904,116 95.62 % 35,206 3.72 % 0 0 % 6,101 0.65 % 79 0.01 % 904,116 95.62 %
10 1398/01/25 892,843 95.57 % 35,215 3.77 % 0 0 % 6,101 0.65 % 81 0.01 % 892,843 95.57 %