ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/27 1,077,126 95.05 % 44,781 3.95 % 0 0 % 11,253 0.99 % 2 0 % 1,077,126 95.05 %
2 1398/03/26 1,098,443 95.21 % 44,757 3.88 % 0 0 % 10,528 0.91 % 3 0 % 1,098,443 95.21 %
3 1398/03/25 1,059,780 95.06 % 44,733 4.01 % 0 0 % 10,329 0.93 % 4 0 % 1,059,780 95.06 %
4 1398/03/24 1,014,608 94.84 % 44,720 4.18 % 0 0 % 10,468 0.98 % 5 0 % 1,014,608 94.84 %
5 1398/03/23 1,014,608 94.84 % 44,712 4.18 % 0 0 % 10,468 0.98 % 7 0 % 1,014,608 94.84 %
6 1398/03/22 1,014,608 94.84 % 44,704 4.18 % 0 0 % 10,468 0.98 % 8 0 % 1,014,608 94.84 %
7 1398/03/21 1,002,336 94.76 % 44,871 4.24 % 0 0 % 10,505 0.99 % 9 0 % 1,002,336 94.76 %
8 1398/03/20 1,001,760 94.79 % 45,228 4.28 % 0 0 % 9,841 0.93 % 10 0 % 1,001,760 94.79 %
9 1398/03/19 983,670 94.9 % 45,215 4.36 % 0 0 % 7,679 0.74 % 11 0 % 983,670 94.9 %
10 1398/03/18 1,004,894 95 % 45,172 4.27 % 0 0 % 7,667 0.72 % 13 0 % 1,004,894 95 %