صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۵۵,۳۰۲ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۱۱ ۱.۹۳ % ۴۷۷ ۰.۰۲ % ۲,۲۴۸,۴۳۹ ۹۵.۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۵۵,۳۱۳ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۵,۴۶۳ ۱.۵۹ % ۴۷۹ ۰.۰۲ % ۲,۱۴۵,۴۴۱ ۹۵.۹۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۵۵,۲۲۵ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۳۴ ۱.۲۱ % ۴۸۰ ۰.۰۲ % ۲,۱۶۲,۸۶۶ ۹۶.۳۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۵۵,۴۱۷ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۵۳ ۱ % ۴۸۲ ۰.۰۲ % ۲,۲۱۵,۷۸۸ ۹۶.۵۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۵۵,۱۲۸ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۹۱ ۰.۶۴ % ۴۸۳ ۰.۰۲ % ۲,۱۰۱,۹۶۶ ۹۶.۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۵۵,۱۲۰ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۹۱ ۰.۶۴ % ۴۸۵ ۰.۰۲ % ۲,۱۰۱,۹۶۶ ۹۶.۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۵۵,۱۱۲ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۹۱ ۰.۶۴ % ۴۸۶ ۰.۰۲ % ۲,۱۰۱,۹۶۶ ۹۶.۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۵۴,۹۷۸ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۰۲ ۰.۴۱ % ۴۸۸ ۰.۰۲ % ۲,۰۲۱,۱۳۴ ۹۶.۹۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۵۴,۹۸۸ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۷,۷۷۶ ۰.۳۸ % ۴۸۹ ۰.۰۲ % ۱,۹۹۸,۷۳۰ ۹۶.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۵۴,۸۰۳ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۶ ۰.۳۸ % ۱,۰۰۵ ۰.۰۵ % ۱,۹۲۲,۲۲۲ ۹۶.۸۱ % ۰ ۰ %