صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳,۳۷۸,۶۷۷ ۹۸.۳۳ % ۵۰,۴۹۲ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۶,۶۵۸ ۰.۱۹ % ۳۵۸ ۰.۰۱ % ۳,۳۷۸,۶۷۷ ۹۸.۳۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳,۵۴۶,۵۵۱ ۹۷.۸ % ۵۰,۵۴۸ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۰۷ ۰.۴۱ % ۱۴,۳۲۶ ۰.۴ % ۳,۵۴۶,۵۵۱ ۹۷.۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳,۶۹۶,۴۶۹ ۹۷.۵۳ % ۵۰,۷۰۹ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۸۲ ۱.۱۲ % ۳۶۱ ۰.۰۱ % ۳,۶۹۶,۴۶۹ ۹۷.۵۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳,۸۶۴,۴۷۶ ۹۸.۰۸ % ۱۸,۰۴۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۸۴ ۰.۳۸ % ۴۲,۵۵۱ ۱.۰۸ % ۳,۸۶۴,۴۷۶ ۹۸.۰۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳,۸۶۴,۴۷۶ ۹۸.۰۸ % ۱۸,۰۳۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۸۴ ۰.۳۸ % ۴۲,۵۵۳ ۱.۰۸ % ۳,۸۶۴,۴۷۶ ۹۸.۰۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳,۸۶۴,۴۷۶ ۹۸.۰۸ % ۱۸,۰۲۶ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۸۴ ۰.۳۸ % ۴۲,۵۵۴ ۱.۰۸ % ۳,۸۶۴,۴۷۶ ۹۸.۰۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳,۸۶۴,۴۷۶ ۹۸.۰۸ % ۱۸,۰۱۸ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۸۴ ۰.۳۸ % ۴۲,۵۵۶ ۱.۰۸ % ۳,۸۶۴,۴۷۶ ۹۸.۰۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۴,۰۰۸,۷۵۱ ۹۷.۸۱ % ۱۷,۸۳۴ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۵۰ ۱.۰۷ % ۲۸,۱۹۴ ۰.۶۹ % ۴,۰۰۸,۷۵۱ ۹۷.۸۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۳,۹۳۴,۹۶۴ ۹۷.۸۵ % ۱۷,۸۲۶ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۵۱ ۱ % ۲۸,۲۷۳ ۰.۷ % ۳,۹۳۴,۹۶۴ ۹۷.۸۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳,۹۴۱,۱۸۱ ۹۸.۵۸ % ۴۷,۸۱۳ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۸,۶۵۹ ۰.۲۲ % ۳۷۲ ۰.۰۱ % ۳,۹۴۱,۱۸۱ ۹۸.۵۸ %