صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۲۹,۶۲۳ ۹۵.۶۲ % ۴۵,۶۲۷ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۶ ۰.۱۱ % ۳۱۵ ۰.۰۳ % ۱,۰۲۹,۶۲۳ ۹۵.۶۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۲۸,۸۷۴ ۹۵.۶۲ % ۴۵,۳۰۸ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۱ ۰.۱۴ % ۳۱۶ ۰.۰۳ % ۱,۰۲۸,۸۷۴ ۹۵.۶۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۵۷,۰۶۱ ۹۵.۷۳ % ۴۵,۰۸۵ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۶ ۰.۱۶ % ۳۱۸ ۰.۰۳ % ۱,۰۵۷,۰۶۱ ۹۵.۷۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۴۲,۸۰۹ ۹۵.۶۶ % ۴۵,۲۶۰ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۹ ۰.۱۶ % ۳۱۹ ۰.۰۳ % ۱,۰۴۲,۸۰۹ ۹۵.۶۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ % ۴۵,۴۰۶ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۵ % ۳۲۱ ۰.۰۳ % ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ % ۴۵,۳۹۸ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۵ % ۳۲۲ ۰.۰۳ % ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ % ۴۵,۳۹۰ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۵ % ۳۲۴ ۰.۰۳ % ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۹۷۳,۳۳۲ ۹۵.۳۶ % ۴۵,۴۲۱ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۷ ۰.۱۶ % ۳۲۵ ۰.۰۳ % ۹۷۳,۳۳۲ ۹۵.۳۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۹۷۳,۸۹۵ ۹۵.۳۹ % ۴۵,۰۰۱ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲ ۰.۱۷ % ۳۲۷ ۰.۰۳ % ۹۷۳,۸۹۵ ۹۵.۳۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۹۶۳,۵۴۲ ۹۵.۳۵ % ۴۴,۹۴۵ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۲ ۰.۱۷ % ۳۲۸ ۰.۰۳ % ۹۶۳,۵۴۲ ۹۵.۳۵ %