صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱,۸۱۹,۸۸۸ ۹۷.۰۳ % ۴۷,۳۳۲ ۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۴ % ۱۴ ۰ % ۱,۸۱۹,۸۸۸ ۹۷.۰۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱,۸۷۴,۸۴۹ ۹۷.۱۲ % ۴۷,۲۸۵ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۳ % ۱۶ ۰ % ۱,۸۷۴,۸۴۹ ۹۷.۱۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱,۸۷۴,۸۴۹ ۹۷.۱۲ % ۴۷,۲۷۸ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۳ % ۱۷ ۰ % ۱,۸۷۴,۸۴۹ ۹۷.۱۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱,۸۷۴,۸۴۹ ۹۷.۱۲ % ۴۷,۲۷۰ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۳ % ۱۹ ۰ % ۱,۸۷۴,۸۴۹ ۹۷.۱۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱,۸۷۴,۸۴۹ ۹۷.۱۲ % ۴۷,۲۶۲ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۳ % ۲۰ ۰ % ۱,۸۷۴,۸۴۹ ۹۷.۱۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۸۸۸,۲۷۲ ۹۷.۱۵ % ۴۷,۱۳۴ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۳ % ۲۲ ۰ % ۱,۸۸۸,۲۷۲ ۹۷.۱۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۸۶۶,۳۴۵ ۹۷.۱۲ % ۴۷,۱۱۵ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۳ % ۲۳ ۰ % ۱,۸۶۶,۳۴۵ ۹۷.۱۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۸۷۷,۱۳۷ ۹۷.۱۳ % ۴۷,۱۱۸ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۳ % ۲۵ ۰ % ۱,۸۷۷,۱۳۷ ۹۷.۱۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۸۹۴,۶۸۵ ۹۷.۱۷ % ۴۶,۸۷۹ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۲ % ۲۶ ۰ % ۱,۸۹۴,۶۸۵ ۹۷.۱۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۸۹۴,۶۸۵ ۹۷.۱۷ % ۴۶,۸۷۱ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۳ ۰.۴۲ % ۲۸ ۰ % ۱,۸۹۴,۶۸۵ ۹۷.۱۷ %