صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱ % ۴۷,۴۷۹ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۷ % ۴۶۵ ۰.۰۲ % ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱ % ۴۷,۴۷۰ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۷ % ۴۶۷ ۰.۰۲ % ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱ % ۴۷,۴۶۲ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۷ % ۴۶۸ ۰.۰۲ % ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱ % ۴۷,۴۵۴ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۷ % ۴۷۰ ۰.۰۲ % ۲,۹۰۱,۴۴۱ ۹۸.۱۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲,۸۷۰,۴۵۱ ۹۸.۰۹ % ۴۷,۴۴۵ ۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۷ % ۴۷۱ ۰.۰۲ % ۲,۸۷۰,۴۵۱ ۹۸.۰۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲,۸۴۴,۴۵۹ ۹۸.۰۷ % ۴۷,۶۵۹ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۷ % ۴۷۳ ۰.۰۲ % ۲,۸۴۴,۴۵۹ ۹۸.۰۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲,۸۲۲,۲۵۲ ۹۸.۰۵ % ۴۷,۷۱۱ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۷ % ۴۷۴ ۰.۰۲ % ۲,۸۲۲,۲۵۲ ۹۸.۰۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲,۷۹۴,۳۱۱ ۹۸.۰۲ % ۴۸,۲۳۰ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۷۶ ۰.۰۲ % ۲,۷۹۴,۳۱۱ ۹۸.۰۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲,۷۶۶,۶۴۷ ۹۸ % ۴۸,۲۰۰ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۷۷ ۰.۰۲ % ۲,۷۶۶,۶۴۷ ۹۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲,۷۶۶,۶۴۷ ۹۸ % ۴۸,۱۹۲ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۷۹ ۰.۰۲ % ۲,۷۶۶,۶۴۷ ۹۸ %