صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۵۳,۴۰۳ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۰۶۹ ۰.۳۱ % ۳,۹۳۰ ۰.۲ % ۱,۸۸۵,۰۴۵ ۹۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۵۳,۴۳۸ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۵ ۰.۳۲ % ۲,۶۳۰ ۰.۱۳ % ۱,۹۱۶,۵۵۸ ۹۶.۸۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۵۳,۲۸۲ ۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۴ ۰.۳۲ % ۲,۴۴۴ ۰.۱۲ % ۱,۹۴۹,۴۰۲ ۹۶.۹۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۵۳,۳۷۰ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۶,۴۴۵ ۰.۳۱ % ۱,۶۵۵ ۰.۰۸ % ۱,۹۸۹,۱۰۸ ۹۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۵۳,۳۷۴ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۵۸ ۰.۳۲ % ۶۱۴ ۰.۰۳ % ۱,۹۸۴,۹۰۶ ۹۷.۰۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۵۳,۳۶۶ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۵۸ ۰.۳۲ % ۶۱۵ ۰.۰۳ % ۱,۹۸۴,۹۰۶ ۹۷.۰۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۵۳,۳۵۸ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۵۸ ۰.۳۲ % ۶۱۷ ۰.۰۳ % ۱,۹۸۴,۹۰۶ ۹۷.۰۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۵۳,۳۷۴ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۶,۴۵۸ ۰.۳۲ % ۹۹ ۰ % ۱,۹۷۲,۷۵۰ ۹۷.۰۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۵۳,۳۰۵ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۲ ۰.۳۲ % ۲,۶۹۸ ۰.۱۳ % ۱,۹۸۴,۶۳۲ ۹۶.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۵۳,۳۳۳ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۷ ۰.۳۲ % ۶۲۵ ۰.۰۳ % ۱,۹۷۰,۲۷۶ ۹۷.۰۲ % ۰ ۰ %