صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۳ % ۵۰,۸۶۳ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۱۰۹ ۰.۵۷ % ۱,۷۳۲ ۰.۱۶ % ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۳ % ۵۰,۸۵۵ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۱۰۹ ۰.۵۷ % ۱,۷۳۳ ۰.۱۶ % ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۴ % ۵۱,۶۰۱ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۵,۳۳۰ ۰.۵ % ۱,۷۳۵ ۰.۱۶ % ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱,۰۱۶,۹۳۳ ۹۴.۴۳ % ۵۱,۷۰۷ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰ ۰.۵ % ۲,۸۶۰ ۰.۲۷ % ۱,۰۱۶,۹۳۳ ۹۴.۴۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱,۰۱۶,۹۳۳ ۹۴.۴۳ % ۵۱,۶۹۹ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰ ۰.۵ % ۲,۸۶۱ ۰.۲۷ % ۱,۰۱۶,۹۳۳ ۹۴.۴۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۰۲۴,۲۴۸ ۹۴.۶۹ % ۵۱,۶۳۹ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰ ۰.۵ % ۴۵۶ ۰.۰۴ % ۱,۰۲۴,۲۴۸ ۹۴.۶۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۰۳۰,۲۹۳ ۹۴.۷۳ % ۵۱,۶۲۲ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۵۹ ۰.۴۸ % ۴۵۷ ۰.۰۴ % ۱,۰۳۰,۲۹۳ ۹۴.۷۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ % ۵۱,۵۲۵ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۴ ۰.۴۹ % ۹۹۹ ۰.۰۹ % ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ % ۵۱,۵۱۷ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۴ ۰.۴۹ % ۱,۰۰۰ ۰.۰۹ % ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ % ۵۱,۵۰۸ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۴ ۰.۴۹ % ۱,۰۰۲ ۰.۰۹ % ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ %