صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۶۳,۶۰۳,۹۷۵ ۹۴.۹۵ % ۳,۰۴۴,۷۱۷ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۱۳۴ ۰.۵ % ۵۰۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۶۳,۶۰۳,۹۷۵ ۹۴.۹۶ % ۳,۰۴۴,۷۱۷ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۱۳۴ ۰.۵ % ۳۴۵ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۶۳,۰۳۵,۳۵۴ ۹۵.۴۳ % ۳,۰۱۶,۶۲۶ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۳۴ ۰.۰۱ % ۳۵۱ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۶۳,۰۳۵,۳۵۴ ۹۵.۴۳ % ۳,۰۱۶,۶۲۶ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۳۴ ۰.۰۱ % ۳۵۸ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۶۲,۷۱۴,۶۲۰ ۹۵.۲۶ % ۳,۰۱۶,۶۲۶ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۳۴ ۰.۰۱ % ۱۰۰,۳۶۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۶۲,۲۲۳,۳۰۳ ۹۵.۴۱ % ۲,۹۸۵,۸۱۶ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۲۰ ۰.۰۱ % ۳۷۲ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۶۲,۵۵۱,۵۴۶ ۹۵.۱۲ % ۳,۰۴۰,۱۸۶ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۷۷۶ ۰.۲ % ۳۶,۸۷۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۶۲,۸۶۳,۷۳۲ ۹۵.۲۴ % ۳,۰۶۱,۰۲۷ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۳ ۰.۰۱ % ۷۴,۶۲۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۶۱,۹۹۱,۹۹۷ ۹۵.۲۷ % ۳,۰۰۱,۲۲۱ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۳ ۰.۰۱ % ۷۴,۶۳۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۶۱,۰۷۷,۶۰۵ ۹۵.۲۱ % ۲,۹۵۳,۱۹۴ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۳ ۰.۰۱ % ۱۱۱,۹۷۳ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %