صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۹۵۹,۴۴۷ ۹۴.۷۴ % ۴۹,۲۱۲ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۸ ۰.۱۱ % ۲,۹۳۶ ۰.۲۹ % ۹۵۹,۴۴۷ ۹۴.۷۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۹۷۰,۷۰۶ ۹۵ % ۴۹,۱۷۷ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۶ ۰.۱۱ % ۸۱۳ ۰.۰۸ % ۹۷۰,۷۰۶ ۹۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۹۷۰,۷۰۶ ۹۵ % ۴۹,۱۶۹ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۶ ۰.۱۱ % ۸۱۴ ۰.۰۸ % ۹۷۰,۷۰۶ ۹۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۹۷۰,۷۰۶ ۹۵ % ۴۹,۱۶۱ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۶ ۰.۱۱ % ۸۱۶ ۰.۰۸ % ۹۷۰,۷۰۶ ۹۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۹۶۹,۸۴۰ ۹۴.۹۵ % ۴۸,۰۱۹ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۷ ۰.۱ % ۲,۵۹۵ ۰.۲۵ % ۹۶۹,۸۴۰ ۹۴.۹۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۹۶۷,۷۱۳ ۹۵.۱۳ % ۴۷,۹۵۱ ۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۷ ۰.۱۲ % ۳۸۱ ۰.۰۴ % ۹۶۷,۷۱۳ ۹۵.۱۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۹۶۸,۷۸۷ ۹۵.۰۲ % ۴۸,۸۸۸ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۱۲ % ۶۹۹ ۰.۰۷ % ۹۶۸,۷۸۷ ۹۵.۰۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۹۷۱,۹۸۴ ۹۵.۰۷ % ۴۸,۱۴۶ ۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۴۸ ۰.۰۸ % ۱,۳۹۱ ۰.۱۴ % ۹۷۱,۹۸۴ ۹۵.۰۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۹۷۰,۴۵۳ ۹۴.۹۶ % ۵۰,۲۶۳ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۷۷ ۰.۰۹ % ۳۸۴ ۰.۰۴ % ۹۷۰,۴۵۳ ۹۴.۹۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۹۷۰,۴۵۳ ۹۴.۹۶ % ۵۰,۲۵۴ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۷۷ ۰.۰۹ % ۳۸۵ ۰.۰۴ % ۹۷۰,۴۵۳ ۹۴.۹۶ %