صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۴,۳۸۰,۵۱۷ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۹۴ ۰.۰۳ % ۱۴۹,۲۲۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۹۵,۷۲۵,۷۳۹ ۹۵.۴۵ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۴,۳۸۰,۵۱۷ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۹۴ ۰.۰۳ % ۱۴۹,۲۲۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۹۵,۷۲۵,۷۳۹ ۹۵.۴۵ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۳۹۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۷۱۴ ۰.۰۴ % ۱۴۹,۲۳۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۲۰۱,۶۲۸ ۹۹.۸۱ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۳۹۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۷۱۴ ۰.۰۴ % ۴,۸۵۳ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۵۹۶,۸۸۰ ۹۹.۹۵ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۳۹۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۷۱۴ ۰.۱۵ % ۴,۸۱۲ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۸۰,۷۰۳ ۹۹.۸۴ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۳۹۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۷۱۴ ۰.۱۸ % ۵,۴۸۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۷۳,۵۹۹ ۹۹.۸۲ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۴۰۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۷۱۵ ۰.۰۹ % ۴,۸۴۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۸۴,۴۹۸ ۹۹.۹ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۴۰۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۲ ۰.۰۴ % ۳۴,۹۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۹۸,۰۷۳ ۹۹.۹۳ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۴۰۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۲ ۰.۰۴ % ۳۴,۹۵۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۹۸,۰۷۳ ۹۹.۹۳ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۴۰۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۲ ۰.۰۴ % ۶۴,۸۵۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۹۰۰,۰۷۲ ۹۹.۹ %