صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۲ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۶ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۸ اسامی حاضرین مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۹ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۰ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۲ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۱۳ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۱۴ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۵ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۸ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۹ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۱ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۲ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۴ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۵ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۶ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۸ دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۹ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۱ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۲ تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۳۴ تصمیمات مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۶ دعوت به مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۷ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۹ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۴۰ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۴۱ دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۴۲ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۴۴ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۴۵ دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۶ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۴۷ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴۹ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۵۰ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۵۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۵۲ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۵۳ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۵۵ دعوت به مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۵۶ تصمیمات مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۵۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۵۸ دعوت به مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۵۹ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۶۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۶۱ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۶۲ تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۶۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۶۴ دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۶۵ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۶۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۶۷ اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۶۸ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۸.۰۸.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۶۹ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۷۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۷۱ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۸.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۷۲ تصمیمات مجمع- تغییر محل اقامت قانونی صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
۷۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
۷۴ دعوت به مجمع- تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۵.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷