صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۳ دعوت به مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۴ تصمیمات مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۶ دعوت به مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۷ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۹ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۰ تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۱۲ دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۳ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۱۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۱۵ اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۶ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۸.۰۸.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۱۷ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۱۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۹ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۸.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۲۰ تصمیمات مجمع- تغییر محل اقامت قانونی صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
۲۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
۲۲ دعوت به مجمع- تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۵.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷