صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲ اسامی حاضرین مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۷ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۸ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۹ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۲ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۳ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۵ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۱۶ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۸ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۹ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۰ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۲ دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۳ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۴ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲۵ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۶ تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۲۸ تصمیمات مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۰ دعوت به مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۱ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۳۳ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۴ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳۵ دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۳۶ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳۸ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۳۹ دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴۰ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۴۱ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴۳ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۴۴ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۴۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۴۶ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۴۷ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۴۹ دعوت به مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۵۰ تصمیمات مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۵۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۵۲ دعوت به مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۵۳ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۵۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۵۵ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۵۶ تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۵۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۵۸ دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۵۹ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۶۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۶۱ اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۶۲ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۸.۰۸.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۶۳ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۶۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۶۵ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۸.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۶۶ تصمیمات مجمع- تغییر محل اقامت قانونی صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
۶۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
۶۸ دعوت به مجمع- تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۵.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷