صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۵ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۶ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۷ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۸ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۹ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۰ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۱۱ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۱۳ دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۱۴ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۶ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۷ تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۹ تصمیمات مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۱ دعوت به مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲۲ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲۴ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۵ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۲۶ دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۲۷ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲۹ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۳۰ دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳۱ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۳۲ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۳۴ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۳۵ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳۷ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۳۸ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۴۰ دعوت به مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۴۱ تصمیمات مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۴۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۴۳ دعوت به مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۴۴ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۴۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴۶ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۴۷ تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۴۹ دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۵۰ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۵۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۵۲ اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۵۳ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۸.۰۸.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۵۴ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۵۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۵۶ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۸.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۵۷ تصمیمات مجمع- تغییر محل اقامت قانونی صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
۵۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
۵۹ دعوت به مجمع- تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۵.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷