صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۴ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۵ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۶ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۷ دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۹ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۰ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۱ تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۳ تصمیمات مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۵ دعوت به مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۶ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱۹ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۲۰ دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۲۱ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲۳ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۲۴ دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۵ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۲۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۲۸ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۲۹ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳۱ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۳۲ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۳۴ دعوت به مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۳۵ تصمیمات مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۳۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
۳۷ دعوت به مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۳۸ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۳۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴۰ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۹۹.۰۹.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۴۱ تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۴۳ دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۴۴ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۴۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۴۶ اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۴۷ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۸.۰۸.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۴۸ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۵۰ دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۸.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۵۱ تصمیمات مجمع- تغییر محل اقامت قانونی صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
۵۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
۵۳ دعوت به مجمع- تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ ۹۷.۰۵.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷