صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۲۷,۶۷۵,۵۲۳ ۹۶.۴۵ % ۷۴۷,۰۶۷ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۰۳۲ ۰.۸۷ % ۱۹,۱۵۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۲۵,۹۱۶,۱۸۹ ۹۵.۸۸ % ۶۸۰,۸۲۵ ۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۱۰ ۰.۱ % ۴۰۵,۸۳۳ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۲۴,۷۳۸,۸۵۶ ۹۷.۴۵ % ۶۴۴,۳۱۴ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۵ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۲۴,۷۳۸,۸۵۶ ۹۷.۴۵ % ۶۴۴,۳۱۴ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۵ ۰ % ۲,۴۴۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۲۴,۷۳۸,۸۵۶ ۹۷.۴۵ % ۶۴۴,۳۱۴ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۵ ۰ % ۲,۴۴۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۲۳,۱۴۵,۵۹۰ ۹۷.۳۲ % ۵۸۶,۰۳۹ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۵۶ ۰.۲۱ % ۲,۴۵۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۲۲,۹۴۲,۸۰۷ ۹۷.۷۶ % ۴۷۰,۴۴۹ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۴۳ ۰.۲۲ % ۲,۴۶۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۲۲,۷۱۰,۹۱۱ ۹۷.۹۴ % ۴۷۱,۳۳۹ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۰.۰۲ % ۲,۴۷۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۲۲,۷۱۰,۹۱۱ ۹۷.۹۴ % ۴۷۱,۳۳۹ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۰.۰۲ % ۲,۴۷۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۲۲,۷۱۰,۹۱۱ ۹۷.۹۴ % ۴۷۱,۳۳۹ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۰.۰۲ % ۲,۴۸۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %