صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲۸,۴۲۲,۵۹۰ ۹۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۰۳۲ ۰.۸۷ % ۱۹,۱۵۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲۶,۵۹۷,۰۱۴ ۹۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۱۰ ۰.۱ % ۴۰۵,۸۳۳ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲۵,۳۸۳,۱۷۱ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۵ ۰ % ۲,۴۳۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۲۵,۳۸۳,۱۷۱ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۵ ۰ % ۲,۴۴۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲۵,۳۸۳,۱۷۱ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۵ ۰ % ۲,۴۴۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲۳,۷۳۱,۶۳۰ ۹۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۵۶ ۰.۲۱ % ۲,۴۵۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲۳,۴۱۳,۲۵۷ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۴۳ ۰.۲۲ % ۲,۴۶۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۳,۱۸۲,۲۵۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۰.۰۲ % ۲,۴۷۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳,۱۸۲,۲۵۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۰.۰۲ % ۲,۴۷۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۳,۱۸۲,۲۵۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۰.۰۲ % ۲,۴۸۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %