رديف نام تعداد
1 شرکت سبد گردان انتخاب مفید
999.000
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
1.000