صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۲۳,۱۸۲,۲۵۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۰.۰۲ % ۲,۴۹۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳,۱۸۲,۲۵۱ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۳۷ ۰.۰۲ % ۲,۵۰۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۳,۰۲۸,۲۹۶ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۶ ۰.۰۱ % ۲,۵۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۲,۹۰۰,۱۷۸ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۳۱ ۰.۰۱ % ۲,۵۱۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲,۲۸۵,۹۹۲ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۰.۰۱ % ۲,۵۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۸,۳۶۷ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۸ ۰.۰۱ % ۲,۵۳۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۲,۲۶۷,۱۵۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۵۳۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۲,۲۶۷,۱۵۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۵۴۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۲,۲۶۷,۱۵۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۵۵۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۲,۲۶۷,۱۵۰ ۹۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۵۶۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %