صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۲۲,۷۱۰,۹۱۱ ۹۷.۹۴ % ۴۷۱,۳۳۹ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۰.۰۲ % ۲,۴۹۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۲۲,۷۱۰,۹۱۱ ۹۷.۹۴ % ۴۷۱,۳۳۹ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۳۷ ۰.۰۲ % ۲,۵۰۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۲۲,۶۵۳,۹۱۵ ۹۸.۳۵ % ۳۷۴,۳۸۰ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۶ ۰.۰۱ % ۲,۵۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۲۲,۶۵۳,۲۴۹ ۹۸.۹ % ۲۴۶,۹۲۹ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۳۱ ۰.۰۱ % ۲,۵۱۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۲۲,۱۶۱,۴۴۰ ۹۹.۴۲ % ۱۲۴,۵۵۲ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۰.۰۱ % ۲,۵۲۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۲۲,۱۷۳,۸۹۷ ۹۹.۶۴ % ۷۴,۴۷۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۸ ۰.۰۱ % ۲,۵۳۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۲۲,۲۲۷,۳۹۸ ۹۹.۸ % ۳۹,۷۵۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۵۳۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۲۲,۲۲۷,۳۹۸ ۹۹.۸ % ۳۹,۷۵۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۵۴۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۲۲,۲۲۷,۳۹۸ ۹۹.۸ % ۳۹,۷۵۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۵۵۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۲۲,۲۲۷,۳۹۸ ۹۹.۸ % ۳۹,۷۵۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۵۶۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %