صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۲۹,۰۳۹,۵۱۷ ۹۳.۵۸ % ۱,۸۱۳,۱۵۸ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۸۸۶ ۰.۵۷ % ۲,۱۲۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۲۹,۰۳۹,۵۱۷ ۹۳.۵۸ % ۱,۸۱۳,۱۵۸ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۸۸۶ ۰.۵۷ % ۲,۱۲۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۲۹,۰۱۱,۱۴۵ ۹۳.۵۷ % ۱,۸۱۳,۱۵۸ ۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۸۷۸ ۰.۵۷ % ۲,۱۳۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۲۹,۶۳۲,۹۰۹ ۹۴.۰۸ % ۱,۷۲۰,۷۷۸ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۸۷۹ ۰.۴۵ % ۲,۱۴۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۲۹,۷۸۲,۰۰۷ ۹۴.۳۲ % ۱,۶۷۸,۷۳۴ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۷۲۰ ۰.۳۵ % ۲,۱۵۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۲۹,۷۸۲,۰۰۷ ۹۴.۳۲ % ۱,۶۷۸,۷۳۴ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۷۲۰ ۰.۳۵ % ۲,۱۵۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۲۹,۷۸۲,۰۰۷ ۹۴.۳۲ % ۱,۶۷۸,۷۳۴ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۷۲۰ ۰.۳۵ % ۲,۱۶۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۲۹,۵۱۹,۷۲۲ ۹۴.۴۸ % ۱,۶۲۶,۶۰۴ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۷۵۵ ۰.۱۷ % ۴۵,۰۴۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۲۹,۵۱۹,۷۲۲ ۹۴.۴۸ % ۱,۶۲۶,۶۰۴ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۷۵۵ ۰.۱۷ % ۴۵,۰۴۸ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۲۹,۴۶۱,۵۳۶ ۹۴.۳ % ۱,۶۲۶,۶۰۴ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۷۵۷ ۰.۱۷ % ۱۰۳,۰۶۴ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %