صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۲۶,۲۶۸,۴۲۶ ۹۲.۸۷ % ۶۷۶,۰۴۳ ۲.۳۹ % ۱,۰۰۲,۲۱۴ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۴۶ ۰.۱۵ % ۲۹۷,۰۴۳ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۲۶,۷۳۸,۸۹۴ ۹۳.۹۲ % ۶۸۴,۷۲۷ ۲.۴۱ % ۱,۰۰۲,۲۱۴ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۰۸۹ ۰.۱۴ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۲۶,۲۳۰,۵۵۲ ۹۳.۹۸ % ۶۷۳,۵۷۷ ۲.۴۱ % ۱,۰۰۲,۲۱۴ ۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۳ ۰.۰۱ % ۲,۳۵۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۲۵,۳۶۸,۵۲۰ ۹۳.۶۷ % ۶۶۶,۷۴۰ ۲.۴۶ % ۱,۰۰۲,۲۱۴ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۳۸ ۰.۱۶ % ۲,۳۶۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۲۶,۵۰۹,۵۸۴ ۹۶.۸۹ % ۶۹۷,۵۴۴ ۲.۵۵ % ۱۳۶,۸۰۰ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۱۳ ۰.۰۵ % ۲,۳۷۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۲۶,۷۰۹,۶۹۸ ۹۷.۱۷ % ۷۱۰,۹۸۲ ۲.۵۸ % ۶۳,۴۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۲ ۰.۰۱ % ۲,۳۸۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۲۶,۷۰۹,۶۹۸ ۹۷.۱۷ % ۷۱۰,۹۸۲ ۲.۵۸ % ۶۳,۴۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۲ ۰.۰۱ % ۲,۳۸۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۲۶,۷۰۹,۶۹۸ ۹۷.۱۷ % ۷۱۰,۹۸۲ ۲.۵۸ % ۶۳,۴۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۲ ۰.۰۱ % ۲,۳۹۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۲۶,۵۱۷,۵۲۲ ۹۶.۹۶ % ۷۰۴,۹۸۷ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۲ ۰.۰۱ % ۱۲۳,۸۷۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ۲۷,۵۱۹,۸۳۷ ۹۷.۳۹ % ۷۳۱,۸۶۴ ۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۲ ۰.۰۱ % ۲,۴۱۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %