صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۲۰۱,۰۷۳ ۹۵.۷۲ % ۴۵,۴۸۰ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۷,۹۶۷ ۰.۶۴ % ۲۲۴ ۰.۰۲ % ۱,۲۰۱,۰۷۳ ۹۵.۷۲ %
۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۲۱۰,۵۵۸ ۹۵.۸۵ % ۴۵,۱۱۷ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۷,۰۵۸ ۰.۵۶ % ۲۲۵ ۰.۰۲ % ۱,۲۱۰,۵۵۸ ۹۵.۸۵ %
۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۲۲۱,۴۷۴ ۹۵.۸۶ % ۴۵,۱۹۴ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۷۵ ۰.۵۷ % ۲۲۷ ۰.۰۲ % ۱,۲۲۱,۴۷۴ ۹۵.۸۶ %
۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۲۲۱,۴۷۴ ۹۵.۸۶ % ۴۵,۱۸۶ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۷۵ ۰.۵۷ % ۲۲۸ ۰.۰۲ % ۱,۲۲۱,۴۷۴ ۹۵.۸۶ %
۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۲۲۱,۴۷۴ ۹۵.۸۷ % ۴۵,۱۷۸ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۷۵ ۰.۵۷ % ۲۳۰ ۰.۰۲ % ۱,۲۲۱,۴۷۴ ۹۵.۸۷ %
۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۲۳۲,۲۹۸ ۹۵.۹۲ % ۴۴,۹۵۷ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۷,۱۷۷ ۰.۵۶ % ۲۳۱ ۰.۰۲ % ۱,۲۳۲,۲۹۸ ۹۵.۹۲ %
۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۱۹۲,۴۵۷ ۹۵.۸۶ % ۴۴,۸۱۲ ۳.۶ % ۰ ۰ % ۶,۴۱۰ ۰.۵۲ % ۲۳۳ ۰.۰۲ % ۱,۱۹۲,۴۵۷ ۹۵.۸۶ %
۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۱۸۲,۷۸۶ ۹۵.۸۲ % ۴۴,۹۷۸ ۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۶,۳۶۶ ۰.۵۲ % ۲۳۴ ۰.۰۲ % ۱,۱۸۲,۷۸۶ ۹۵.۸۲ %
۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۱۷۰,۵۷۱ ۹۵.۷۹ % ۴۴,۹۲۲ ۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۸ ۰.۵۱ % ۲۳۶ ۰.۰۲ % ۱,۱۷۰,۵۷۱ ۹۵.۷۹ %
۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ % ۴۴,۷۸۰ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۲۳۷ ۰.۰۲ % ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ %