صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱,۰۹۹,۶۸۶ ۹۵.۷۵ % ۴۴,۶۴۳ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۴ % ۲۷۰ ۰.۰۲ % ۱,۰۹۹,۶۸۶ ۹۵.۷۵ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱,۰۹۹,۶۸۶ ۹۵.۷۵ % ۴۴,۶۳۵ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۴ % ۲۷۱ ۰.۰۲ % ۱,۰۹۹,۶۸۶ ۹۵.۷۵ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱,۰۹۹,۶۸۶ ۹۵.۷۵ % ۴۴,۶۲۷ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۴ % ۲۷۳ ۰.۰۲ % ۱,۰۹۹,۶۸۶ ۹۵.۷۵ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱,۱۱۲,۹۸۶ ۹۵.۸۱ % ۴۴,۴۲۶ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۴ % ۲۷۴ ۰.۰۲ % ۱,۱۱۲,۹۸۶ ۹۵.۸۱ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱,۱۰۲,۴۲۵ ۹۵.۷۶ % ۴۴,۶۶۲ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۴ % ۲۷۶ ۰.۰۲ % ۱,۱۰۲,۴۲۵ ۹۵.۷۶ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱,۰۸۴,۰۴۶ ۹۵.۶۸ % ۴۴,۷۹۲ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۵ % ۲۷۷ ۰.۰۲ % ۱,۰۸۴,۰۴۶ ۹۵.۶۸ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱,۰۸۲,۹۴۸ ۹۵.۶۵ % ۴۴,۹۹۰ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۵ % ۲۷۹ ۰.۰۲ % ۱,۰۸۲,۹۴۸ ۹۵.۶۵ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱,۱۲۲,۱۳۲ ۹۵.۸ % ۴۴,۹۴۸ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۳ % ۲۸۰ ۰.۰۲ % ۱,۱۲۲,۱۳۲ ۹۵.۸ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱,۱۲۲,۱۳۲ ۹۵.۸ % ۴۴,۹۴۰ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۳ % ۲۸۲ ۰.۰۲ % ۱,۱۲۲,۱۳۲ ۹۵.۸ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱,۱۲۲,۱۳۲ ۹۵.۸ % ۴۴,۹۳۲ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۳ % ۲۸۳ ۰.۰۲ % ۱,۱۲۲,۱۳۲ ۹۵.۸ %