صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱,۱۶۰,۸۸۹ ۹۵.۹۳ % ۴۴,۹۹۹ ۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۲۲ ۰.۳۲ % ۲۸۵ ۰.۰۲ % ۱,۱۶۰,۸۸۹ ۹۵.۹۳ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۱۵۵,۶۱۶ ۹۵.۹۳ % ۴۴,۹۷۳ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۹ ۰.۳۲ % ۲۸۶ ۰.۰۲ % ۱,۱۵۵,۶۱۶ ۹۵.۹۳ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۱۵۴,۸۷۲ ۹۵.۹۱ % ۴۴,۸۵۶ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۸ ۰.۳۴ % ۲۸۶ ۰.۰۲ % ۱,۱۵۴,۸۷۲ ۹۵.۹۱ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۱۵۰,۱۲۵ ۹۵.۹۲ % ۴۴,۹۳۵ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۱۲ ۰.۳۱ % ۲۸۹ ۰.۰۲ % ۱,۱۵۰,۱۲۵ ۹۵.۹۲ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۵۹ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۱ ۰.۰۲ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۵۱ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۲ ۰.۰۲ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۴۳ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۴ ۰.۰۲ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۱۰۳,۴۷۶ ۹۵.۷۹ % ۴۴,۷۳۱ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۴ ۰.۳ % ۲۹۵ ۰.۰۳ % ۱,۱۰۳,۴۷۶ ۹۵.۷۹ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۱۰۶,۹۹۹ ۹۵.۸۲ % ۴۴,۷۲۳ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۶ ۰.۲۸ % ۲۹۷ ۰.۰۳ % ۱,۱۰۶,۹۹۹ ۹۵.۸۲ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۱۰۷,۰۴۱ ۹۵.۸۳ % ۴۴,۶۷۱ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۶ ۰.۲۸ % ۲۹۸ ۰.۰۳ % ۱,۱۰۷,۰۴۱ ۹۵.۸۳ %