صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۲۵۹,۷۹۶ ۹۵.۸۱ % ۴۳,۴۴۷ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۱۷ ۰.۸۷ % ۱۹۴ ۰.۰۱ % ۱,۲۵۹,۷۹۶ ۹۵.۸۱ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۲۴۴,۴۶۴ ۹۵.۸ % ۴۳,۶۱۵ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۲ ۰.۸۳ % ۱۹۵ ۰.۰۲ % ۱,۲۴۴,۴۶۴ ۹۵.۸ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۲۴۴,۴۶۴ ۹۵.۸ % ۴۳,۶۰۷ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۲ ۰.۸۳ % ۱۹۷ ۰.۰۲ % ۱,۲۴۴,۴۶۴ ۹۵.۸ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۲۴۴,۴۶۴ ۹۵.۸ % ۴۳,۵۹۹ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۲ ۰.۸۳ % ۱۹۸ ۰.۰۲ % ۱,۲۴۴,۴۶۴ ۹۵.۸ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۲۵۲,۳۴۹ ۹۵.۸۸ % ۴۳,۲۵۸ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۳۹ ۰.۷۹ % ۲۰۰ ۰.۰۲ % ۱,۲۵۲,۳۴۹ ۹۵.۸۸ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۲۵۰,۰۲۳ ۹۵.۸۱ % ۴۳,۳۳۰ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۷۴ ۰.۸۵ % ۲۰۱ ۰.۰۲ % ۱,۲۵۰,۰۲۳ ۹۵.۸۱ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۲۴۲,۵۱۹ ۹۵.۸۵ % ۴۶,۱۲۶ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۱۸ ۰.۵۸ % ۲۰۳ ۰.۰۲ % ۱,۲۴۲,۵۱۹ ۹۵.۸۵ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۲۵۶,۸۸۲ ۹۵.۸۹ % ۴۶,۰۶۳ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۷,۶۰۳ ۰.۵۸ % ۲۰۴ ۰.۰۲ % ۱,۲۵۶,۸۸۲ ۹۵.۸۹ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۲۶۹,۲۱۹ ۹۵.۹۳ % ۴۶,۱۵۷ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۹ ۰.۵۷ % ۲۰۶ ۰.۰۲ % ۱,۲۶۹,۲۱۹ ۹۵.۹۳ %
۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۲۶۹,۲۱۹ ۹۵.۹۳ % ۴۶,۱۴۸ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۹ ۰.۵۷ % ۲۰۷ ۰.۰۲ % ۱,۲۶۹,۲۱۹ ۹۵.۹۳ %