صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ % ۴۴,۷۷۲ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۲۳۹ ۰.۰۲ % ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ % ۴۴,۷۶۴ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۲۴۰ ۰.۰۲ % ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۲۸۱,۸۶۵ ۹۶.۲۳ % ۴۴,۷۰۱ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۵,۲۳۵ ۰.۳۹ % ۲۴۲ ۰.۰۲ % ۱,۲۸۱,۸۶۵ ۹۶.۲۳ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۲۳۵,۴۷۱ ۹۶.۰۸ % ۴۴,۶۶۹ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۸ ۰.۲۷ % ۲,۲۳۸ ۰.۱۷ % ۱,۲۳۵,۴۷۱ ۹۶.۰۸ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۲۳۵,۴۷۱ ۹۶.۰۸ % ۴۴,۶۶۰ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۸ ۰.۲۷ % ۲,۲۴۰ ۰.۱۷ % ۱,۲۳۵,۴۷۱ ۹۶.۰۸ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۱۷۵,۳۹۳ ۹۵.۹۱ % ۴۴,۵۱۵ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۸۵ ۰.۲۸ % ۲,۱۶۳ ۰.۱۸ % ۱,۱۷۵,۳۹۳ ۹۵.۹۱ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۱۳۱,۷۵۰ ۹۵.۸۳ % ۴۴,۵۷۳ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۱۷ ۰.۰۴ % ۴,۲۱۵ ۰.۳۶ % ۱,۱۳۱,۷۵۰ ۹۵.۸۳ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۱۳۱,۷۵۰ ۹۵.۸۳ % ۴۴,۵۶۵ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۱۷ ۰.۰۴ % ۴,۲۱۷ ۰.۳۶ % ۱,۱۳۱,۷۵۰ ۹۵.۸۳ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۱۳۱,۷۵۰ ۹۵.۸۳ % ۴۴,۵۵۶ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۱۷ ۰.۰۴ % ۴,۲۱۸ ۰.۳۶ % ۱,۱۳۱,۷۵۰ ۹۵.۸۳ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۱۳۲,۱۴۱ ۹۴.۸۶ % ۴۴,۵۴۱ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۶۵۳ ۰.۳۱ % ۱۳,۲۰۷ ۱.۱۱ % ۱,۱۳۲,۱۴۱ ۹۴.۸۶ %