صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ % ۴۳,۹۰۱ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۰۲ ۱.۰۶ % ۱۳۴ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ %
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۸ % ۴۳,۸۹۳ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۲۳ ۱.۰۵ % ۱۳۸ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۸ %
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۵۷۱,۴۳۴ ۹۶.۲۷ % ۴۳,۳۴۲ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۲۳ ۱.۰۶ % ۱۴۱ ۰.۰۱ % ۱,۵۷۱,۴۳۴ ۹۶.۲۷ %
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۵۴۳,۲۱۹ ۹۶.۲۶ % ۴۳,۲۷۶ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۰ ۱.۰۳ % ۱۴۴ ۰.۰۱ % ۱,۵۴۳,۲۱۹ ۹۶.۲۶ %
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۵۳۷,۰۹۴ ۹۶.۳ % ۴۳,۱۶۲ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۹۵ ۰.۹۸ % ۱۴۸ ۰.۰۱ % ۱,۵۳۷,۰۹۴ ۹۶.۳ %
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۵۱۵,۷۳۶ ۹۶.۳۲ % ۴۲,۹۲۱ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۵ ۰.۹۵ % ۱۵۱ ۰.۰۱ % ۱,۵۱۵,۷۳۶ ۹۶.۳۲ %
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۵۵۲,۲۰۴ ۹۶.۳۹ % ۴۳,۰۱۹ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۵ ۰.۹۳ % ۱۵۴ ۰.۰۱ % ۱,۵۵۲,۲۰۴ ۹۶.۳۹ %
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۵۵۲,۲۰۴ ۹۶.۳۹ % ۴۳,۰۱۱ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۵ ۰.۹۳ % ۱۵۸ ۰.۰۱ % ۱,۵۵۲,۲۰۴ ۹۶.۳۹ %
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۵۵۲,۲۰۴ ۹۶.۳۹ % ۴۳,۰۰۳ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۵ ۰.۹۳ % ۱۶۱ ۰.۰۱ % ۱,۵۵۲,۲۰۴ ۹۶.۳۹ %
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۵۴۰,۲۲۵ ۹۶.۳۶ % ۴۳,۰۲۴ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۵ ۰.۹۳ % ۱۶۵ ۰.۰۱ % ۱,۵۴۰,۲۲۵ ۹۶.۳۶ %