صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۶۸۰,۲۹۶ ۹۶.۲۱ % ۴۴,۱۰۴ ۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۴۰ ۱.۲۶ % ۱۱۷ ۰.۰۱ % ۱,۶۸۰,۲۹۶ ۹۶.۲۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۶۳۷,۸۷۸ ۹۶.۲۱ % ۴۴,۲۰۹ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۴۰ ۱.۱۹ % ۱۱۹ ۰.۰۱ % ۱,۶۳۷,۸۷۸ ۹۶.۲۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۶۲۳,۳۳۸ ۹۶.۲۶ % ۴۳,۵۲۹ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۹۵ ۱.۱۵ % ۱۲۰ ۰.۰۱ % ۱,۶۲۳,۳۳۸ ۹۶.۲۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۶۲۳,۳۳۸ ۹۶.۲۶ % ۴۳,۵۲۱ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۹۵ ۱.۱۵ % ۱۲۲ ۰.۰۱ % ۱,۶۲۳,۳۳۸ ۹۶.۲۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۶۲۳,۳۳۸ ۹۶.۲۶ % ۴۳,۵۱۳ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۹۵ ۱.۱۵ % ۱۲۳ ۰.۰۱ % ۱,۶۲۳,۳۳۸ ۹۶.۲۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۶۲۸,۲۱۹ ۹۶.۳۲ % ۴۳,۹۳۵ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۰ ۱.۰۸ % ۱۲۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۲۸,۲۱۹ ۹۶.۳۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ % ۴۳,۹۳۳ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۰۲ ۱.۰۶ % ۱۲۶ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ % ۴۳,۹۲۵ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۰۲ ۱.۰۶ % ۱۲۸ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ % ۴۳,۹۱۷ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۰۲ ۱.۰۶ % ۱۲۹ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ % ۴۳,۹۰۹ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۰۲ ۱.۰۶ % ۱۳۱ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۷,۲۱۰ ۹۶.۲۷ %