صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۷۱,۰۳۵ ۱۱.۵۶ % ۵۴۲,۰۲۶ ۸۸.۲ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۰۵ ۰.۲۳ % ۷۱,۰۳۵ ۱۱.۵۶ %
۶۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۶۹,۵۶۱ ۱۱.۳۵ % ۵۴۱,۷۴۲ ۸۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۰۶ ۰.۲۳ % ۶۹,۵۶۱ ۱۱.۳۵ %
۶۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۶۸,۵۹۰ ۱۱.۲۲ % ۵۴۱,۴۵۹ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۱۵ ۰.۲۳ % ۶۸,۵۹۰ ۱۱.۲۲ %
۶۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۶۸,۰۲۸ ۱۰.۸۹ % ۵۵۲,۲۲۰ ۸۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۰ ۰.۴۴ % ۱,۴۱۶ ۰.۲۳ % ۶۸,۰۲۸ ۱۰.۸۹ %
۶۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۶۸,۰۲۸ ۱۰.۹ % ۵۵۱,۹۳۱ ۸۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۰ ۰.۴۴ % ۱,۴۱۶ ۰.۲۳ % ۶۸,۰۲۸ ۱۰.۹ %
۶۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۶۸,۰۲۸ ۱۰.۹ % ۵۵۱,۶۴۳ ۸۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۰ ۰.۴۴ % ۱,۴۱۶ ۰.۲۳ % ۶۸,۰۲۸ ۱۰.۹ %
۶۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۵۵,۹۵۱ ۹.۱۵ % ۵۵۱,۳۵۵ ۹۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۰ ۰.۴۵ % ۱,۴۱۶ ۰.۲۳ % ۵۵,۹۵۱ ۹.۱۵ %
۶۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۵۷,۰۷۸ ۹.۳۲ % ۵۵۱,۰۶۷ ۹۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۰ ۰.۴۵ % ۱,۴۱۷ ۰.۲۳ % ۵۷,۰۷۸ ۹.۳۲ %
۶۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۴۳,۴۲۶ ۶.۹ % ۵۵۰,۷۸۰ ۸۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۴۹ ۵.۱۸ % ۲,۲۰۷ ۰.۳۵ % ۴۳,۴۲۶ ۶.۹ %
۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۲۲,۵۰۶ ۳.۷ % ۵۵۰,۴۹۳ ۹۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۹۲ ۰.۰۲ % ۳۴,۶۶۵ ۵.۷ % ۲۲,۵۰۶ ۳.۷ %