صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱,۲۶۹,۲۱۹ ۹۵.۹۳ % ۴۶,۱۴۰ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۹ ۰.۵۷ % ۲۰۹ ۰.۰۲ % ۱,۲۶۹,۲۱۹ ۹۵.۹۳ %
۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱,۲۶۹,۲۱۹ ۹۵.۹۳ % ۴۶,۱۳۲ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۹ ۰.۵۷ % ۲۱۰ ۰.۰۲ % ۱,۲۶۹,۲۱۹ ۹۵.۹۳ %
۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱,۲۵۷,۲۴۶ ۹۵.۹۱ % ۴۶,۰۲۹ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۷,۳۶۶ ۰.۵۶ % ۲۱۲ ۰.۰۲ % ۱,۲۵۷,۲۴۶ ۹۵.۹۱ %
۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱,۲۳۴,۸۷۴ ۹۵.۸۲ % ۴۶,۰۶۶ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۷,۵۴۰ ۰.۵۹ % ۲۱۳ ۰.۰۲ % ۱,۲۳۴,۸۷۴ ۹۵.۸۲ %
۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱,۲۲۴,۸۶۵ ۹۶.۱۲ % ۴۶,۰۵۳ ۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۵ ۰.۲۵ % ۲۱۵ ۰.۰۲ % ۱,۲۲۴,۸۶۵ ۹۶.۱۲ %
۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۲۱۴,۶۰۹ ۹۵.۹۹ % ۴۵,۸۷۱ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۸۱ ۰.۳۷ % ۲۱۶ ۰.۰۲ % ۱,۲۱۴,۶۰۹ ۹۵.۹۹ %
۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۲۱۴,۶۰۹ ۹۵.۹۹ % ۴۵,۸۶۲ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۸۱ ۰.۳۷ % ۲۱۸ ۰.۰۲ % ۱,۲۱۴,۶۰۹ ۹۵.۹۹ %
۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۲۱۴,۶۰۹ ۹۵.۹۹ % ۴۵,۸۵۴ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۸۱ ۰.۳۷ % ۲۱۹ ۰.۰۲ % ۱,۲۱۴,۶۰۹ ۹۵.۹۹ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۲۱۰,۷۱۸ ۹۵.۸ % ۴۵,۷۳۸ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۷,۱۳۵ ۰.۵۶ % ۲۲۱ ۰.۰۲ % ۱,۲۱۰,۷۱۸ ۹۵.۸ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۲۱۰,۷۴۵ ۹۵.۸ % ۴۵,۷۲۲ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۷,۱۳۵ ۰.۵۶ % ۲۲۲ ۰.۰۲ % ۱,۲۱۰,۷۴۵ ۹۵.۸ %