صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱.۹۲ ۲.۰۱ ۱۰۲,۵۹۵.۸۱ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ (۲.۰۶) ۲.۸۲ (۹۹.۹۵) ۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۳۹ ۲.۶۷ ۱۵,۴۱۱.۷۳ ۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۳.۰۵ ۱.۹۳ ۵.۸۵E+۰۶ ۱۰۸,۶۴۲.۷۶
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۵.۶۴) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱.۰۸ ۱.۰۳ ۵,۰۲۰.۵۲ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ (۰.۸۷) ۲.۹۳ (۹۵.۹۵) ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۵.۶۶ ۰.۹۷ ۵.۴۲E+۱۰ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۹ ۳.۵۴ ۱.۱۷E+۰۸ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۴.۵۴ ۰.۶۵ ۱.۰۹E+۰۹ ۹۶۵.۸۷
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۲ ۱.۴۱ ۷,۸۰۹.۷۳ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۵ (۰.۹۸) ۵۰۸.۳۷ (۹۷.۲۹)
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۷۵ ۰.۸۶ ۱,۴۲۶.۰۸ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ (۰.۶۲) ۲.۳۳ (۸۹.۶۹) ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۳۷ ۰.۶۳ ۱۴,۲۱۹.۹۳ ۹۰۲.۸
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰