صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۰.۱۲) (۰.۵۶) (۳۴.۹) (۸۷.۲۸)
۱۰۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (۰.۴۷) (۰.۰۸) (۸۱.۸۶) (۲۴.۱۱)
۱۰۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰.۳۳ (۰.۳۹) ۲۳۰.۵۳ (۷۶.۰۵)
۱۰۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ (۰.۴۳) ۰.۱ (۷۹.۱۴) ۴۳.۵۲
۱۰۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۰۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰.۵۴ ۰.۰۴ ۶۱۲.۲۸ ۱۴.۵۱
۱۰۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰.۶۸ (۰.۰۶) ۱,۰۸۸.۰۱ (۱۹.۱۹)
۱۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ (۰.۹۴) (۰.۰۸) (۹۶.۸) (۲۵.۶۱)
۱۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ (۱.۷۱) (۰.۵۲) (۹۹.۸۲) (۸۴.۹۱)
۱۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ (۱.۹۲) ۰.۱۸ (۹۹.۹۲) ۹۳.۳۷
۱۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ (۰.۲۷) ۰ (۶۳.۲۲) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰.۱۱ (۰.۱۵) ۵۰.۸۸ (۴۱.۱۹)
۱۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰.۵۱ (۰.۴۷) ۵۴۴.۵۱ (۸۱.۹۷)
۱۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۲.۳۳ (۰.۳۶) ۴۴۲,۵۷۲.۴۱ (۷۳.۶۴)
۱۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ (۰.۷۴) ۰.۰۶ (۹۳.۲۴) ۲۲.۸۲
۱۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱.۰۶ ۰.۱۶ ۴,۶۷۰.۶۴ ۷۷.۴۲