صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰.۵۲ ۰.۱۶ ۵۵۹.۲۳ ۸۰.۸
۱۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱.۵ (۱.۲۴) ۲۲,۸۸۲.۱۷ (۹۸.۹۳)
۱۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۰.۱۳ (۰.۳۱) ۶۰.۱۲ (۶۷.۶۶)
۱۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۰.۵۷ (۰.۶۳) ۷۰۱.۶۴ (۹۰.۱۵)
۱۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰.۷۹ (۰.۸۷) ۱,۶۹۳.۷۳ (۹۵.۹)
۱۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۲۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ (۰.۳۴) ۰ (۷۰.۸۳) ۰
۱۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ (۰.۲) (۰.۰۵) (۵۲.۶۹) (۱۵.۲۸)
۱۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۰.۴۵ (۰.۳۷) ۴۱۸.۰۱ (۷۳.۷۵)
۱۳۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ (۰.۴۵) (۰.۱) (۸۰.۶) (۳۱.۶۶)
۱۳۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ (۲.۴) ۰.۷۷ (۹۹.۹۹) ۱,۵۳۴.۷۴
۱۳۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۲.۵۷ ۰.۴۴ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۳۹۸.۰۱
۱۳۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۳۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۰.۳۷ ۰ ۲۸۸.۹۶ ۰
۱۳۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۳.۲۲ ۰.۶۸ ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۲.۲۶
۱۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۱.۱۷ ۰.۱۱ ۶,۹۳۴.۳۵ ۵۰.۵۸
۱۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ (۰.۴۳) (۰.۰۴) (۷۹.۳۱) (۱۲.۹۷)
۱۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۱.۰۷ ۰.۰۵ ۴,۷۳۰.۱۹ ۱۹.۷۸