صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۳.۲۴ ۱.۵ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۸۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۲.۳۵ (۰.۳۲) ۴۷۹,۳۱۸.۴۴ (۶۹.۲۴)
۸۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۰.۲۱ ۲.۹ ۱۱۷.۳۶ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۸۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۲.۱۳ ۱.۵۴ ۲۱۹,۹۰۳.۱۳ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۸۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۸۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۳.۴۸ ۰
۸۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (۰.۲۲) ۰.۴۳ (۵۵.۶۲) ۳۷۹.۸۶
۸۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰.۹ (۰.۱۸) ۲,۵۰۶.۷۸ (۴۸.۹۱)
۸۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۳۶) (۰.۷۹) (۷۳.۳۴) (۹۴.۵)
۹۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۹۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰.۹۱ (۰.۲۳) ۲,۶۰۰.۴۹ (۵۶.۲)
۹۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰.۳۳ ۰ ۲۳۶.۰۵ ۰
۹۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰.۸ (۰.۰۳) ۱,۷۳۴.۱ (۱۰.۰۶)
۹۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (۱.۲۹) ۰.۰۳ (۹۹.۱۲) ۱۱.۹۹
۹۶ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (۰.۵۷) ۰.۳ (۸۷.۳۷) ۲۰۱.۳۹
۹۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱.۴۴ ۰.۲۲ ۱۸,۰۹۱.۶۵ ۱۲۱.۹۹
۹۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱.۴۵ (۰.۸۹) ۱۸,۸۰۵.۵۸ (۹۶.۱۹)
۹۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰