صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۸) ۰
۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۲۹) (۰.۷۷) (۶۵.۳۹) (۹۴.۰۷)
۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۷) ۰
۲۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۱.۰۲) (۰.۸۱) (۹۷.۵۹) (۹۴.۹۲)
۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (۰.۵۲) ۲.۰۳ (۸۵.۳) ۱۵۴,۶۵۲.۲۲
۲۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۰۱) ۰.۲۶ (۳.۴۲) ۱۵۷.۴۹
۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۰.۴۵) (۲.۶۶) (۸۰.۴۱) (۹۹.۹۹)
۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴) ۰
۲۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۰۷) ۰.۲۱ (۲۱.۵۱) ۱۱۸.۲۲
۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۲۹ (۳.۴۱) ۱۸۲.۶۴ (۱۰۰)
۲۷۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۱۴ (۱.۹۴) ۶۸.۳۱ (۹۹.۹۲)
۲۷۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۲۳) ۱.۲۸ (۵۶.۵۱) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲۷۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۰.۸۷) ۲.۸۸ (۹۵.۸۲) ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲۷۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۲۷۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۲۴ (۰.۴۵) ۱۳۶.۲۶ (۸۰.۸۵)
۲۸۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۴۴ (۲.۰۱) ۳۸۹.۰۳ (۹۹.۹۴)