صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ (۰.۸۶) ۰.۳۲ (۹۵.۶۸) ۲۲۶.۴۴
۲۱۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۲۱۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۲۱۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰.۶۵ ۲.۲۹ ۹۶۳.۸ ۳۹۱,۴۸۸.۵۱
۲۱۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ (۱.۱۸) ۳.۷۸ (۹۸.۷) ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱
۲۱۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱.۱۹ ۲.۵۵ ۷,۳۵۶ ۹۹۲,۹۵۲.۴۹
۲۱۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۰.۸۵ ۱.۷۶ ۲,۱۱۲.۱۶ ۵۹,۱۸۷.۸۵
۲۱۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱.۴۱ ۲.۸۳ ۱۶,۱۸۶.۸۹ ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵
۲۱۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۲۱۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۳ ۰
۲۱۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ (۰.۵۹) ۰.۳۷ (۸۸.۲۸) ۲۸۹.۰۵
۲۱۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰.۸۹ (۰.۲۴) ۲,۴۰۴.۷۲ (۵۸.۷)
۲۱۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰.۸۹ (۰.۱۶) ۲,۴۷۷.۵۸ (۴۳.۸۴)
۲۱۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۰.۸۹ ۰.۴۹ ۲,۴۶۱.۵۹ ۵۰۴.۷۲
۲۱۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰.۸ ۰.۴۸ ۱,۷۴۵.۲۱ ۴۷۷.۴
۲۱۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۲۱۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۶ ۰
۲۱۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰.۳۵ ۰ ۲۶۲.۶۴ (۱.۳۷)
۲۱۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۰.۲۴ (۰.۳) ۱۳۶.۶۴ (۶۷.۱۷)