صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۶) ۰
۲۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ (۰.۴۲) ۱.۲۱ (۷۸.۶۹) ۷,۸۶۱.۷۱
۲۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۰۲ ۰.۸۳ ۳,۹۴۵.۷۴ ۱,۹۴۶.۷
۲۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۸) ۰
۲۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۲۹) (۰.۷۷) (۶۵.۳۹) (۹۴.۰۷)
۲۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۷) ۰
۲۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۱.۰۲) (۰.۸۱) (۹۷.۵۹) (۹۴.۹۲)
۲۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (۰.۵۲) ۲.۰۳ (۸۵.۳) ۱۵۴,۶۵۲.۲۲
۲۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۰۱) ۰.۲۶ (۳.۴۲) ۱۵۷.۴۹
۲۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۰.۴۵) (۲.۶۶) (۸۰.۴۱) (۹۹.۹۹)
۲۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴) ۰
۲۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۰۷) ۰.۲۱ (۲۱.۵۱) ۱۱۸.۲۲
۲۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۲۹ (۳.۴۱) ۱۸۲.۶۴ (۱۰۰)
۲۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۱۴ (۱.۹۴) ۶۸.۳۱ (۹۹.۹۲)
۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۲۳) ۱.۲۸ (۵۶.۵۱) ۱۰,۳۷۸.۱۱