صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲۹,۴۳۹,۲۴۰ ۹۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۱ ۰ % ۴۸,۲۲۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۸,۳۲۸,۳۶۹ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۶۸۴ ۰.۲۲ % ۲,۲۷۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۸,۳۲۸,۳۶۹ ۹۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۶۸۴ ۰.۲۲ % ۲,۲۸۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲۸,۰۶۱,۶۳۵ ۹۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۶۸۴ ۰.۲۲ % ۲۰۶,۳۵۰ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲۸,۵۸۶,۵۳۹ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۷۴۶ ۰.۵۴ % ۲,۲۹۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۲۸,۵۸۶,۵۳۹ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۷۴۶ ۰.۵۴ % ۲,۳۰۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۲۸,۳۶۹,۱۲۶ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۴۶ ۰.۰۹ % ۲۹,۳۵۰ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۲۷,۷۷۸,۰۴۳ ۹۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۴۶ ۰.۱ % ۲,۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲۶,۹۴۴,۴۷۰ ۹۵.۲۶ % ۱,۰۰۲,۲۱۴ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۴۶ ۰.۱۵ % ۲۹۷,۰۲۸ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲۶,۹۴۴,۴۷۰ ۹۵.۲۶ % ۱,۰۰۲,۲۱۴ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۴۶ ۰.۱۵ % ۲۹۷,۰۳۶ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %