صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۲۸,۲۲۱,۸۴۴ ۹۵.۷۱ % ۱,۲۱۷,۳۹۶ ۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۱ ۰ % ۴۸,۲۲۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۲۷,۱۵۳,۱۲۱ ۹۵.۶۴ % ۱,۱۷۵,۲۴۸ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۶۸۴ ۰.۲۲ % ۲,۲۷۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۲۷,۱۵۳,۱۲۱ ۹۵.۶۴ % ۱,۱۷۵,۲۴۸ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۶۸۴ ۰.۲۲ % ۲,۲۸۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۲۶,۸۸۶,۳۸۷ ۹۴.۹۱ % ۱,۱۷۵,۲۴۸ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۶۸۴ ۰.۲۲ % ۲۰۶,۳۵۰ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۲۷,۳۸۸,۹۳۱ ۹۵.۲۹ % ۱,۱۹۷,۶۰۷ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۷۴۶ ۰.۵۴ % ۲,۲۹۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۲۷,۳۸۸,۹۳۱ ۹۵.۲۹ % ۱,۱۹۷,۶۰۷ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۷۴۶ ۰.۵۴ % ۲,۳۰۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۲۷,۱۶۰,۰۴۳ ۹۵.۵۵ % ۱,۲۰۹,۰۸۲ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۴۶ ۰.۰۹ % ۲۹,۳۵۰ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۲۶,۵۷۲,۷۸۷ ۹۵.۵۶ % ۱,۲۰۵,۲۵۶ ۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۴۶ ۰.۱ % ۲,۳۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۲۶,۲۶۸,۴۲۶ ۹۲.۸۷ % ۶۷۶,۰۴۳ ۲.۳۹ % ۱,۰۰۲,۲۱۴ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۴۶ ۰.۱۵ % ۲۹۷,۰۲۸ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۲۶,۲۶۸,۴۲۶ ۹۲.۸۷ % ۶۷۶,۰۴۳ ۲.۳۹ % ۱,۰۰۲,۲۱۴ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۴۶ ۰.۱۵ % ۲۹۷,۰۳۶ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %