صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۴۵,۵۵۶ ۳۰.۲۱ % ۳۳۵,۱۸۰ ۶۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۷۰۳ ۰.۱۵ % ۳۹۹ ۰.۰۸ % ۱۴۵,۵۵۶ ۳۰.۲۱ %
۶۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۴۲,۴۹۲ ۲۵.۲ % ۴۲۰,۶۰۰ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۳ ۰.۳۳ % ۴۰۰ ۰.۰۷ % ۱۴۲,۴۹۲ ۲۵.۲ %
۶۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹,۸۸۴ ۲۳.۴۸ % ۴۵۰,۹۷۱ ۷۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۵ ۰.۷۷ % ۴۰۰ ۰.۰۷ % ۱۳۹,۸۸۴ ۲۳.۴۸ %
۶۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۳,۱۸۵ ۲۱.۵۶ % ۴۷۷,۲۳۷ ۷۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۶,۸۷۶ ۱.۱۱ % ۴۰۰ ۰.۰۶ % ۱۳۳,۱۸۵ ۲۱.۵۶ %
۶۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۲۸,۲۷۹ ۲۰.۲۱ % ۵۰۰,۴۱۹ ۷۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۳ ۰.۸۷ % ۴۰۲ ۰.۰۶ % ۱۲۸,۲۷۹ ۲۰.۲۱ %
۶۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۱۱۹,۸۸۵ ۱۸.۱ % ۵۲۶,۹۴۶ ۷۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۷۴۳ ۰.۱۱ % ۱۴,۷۰۳ ۲.۲۲ % ۱۱۹,۸۸۵ ۱۸.۱ %
۶۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۱۹,۸۸۵ ۱۸.۱۱ % ۵۲۶,۶۶۸ ۷۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۷۴۳ ۰.۱۱ % ۱۴,۷۰۴ ۲.۲۲ % ۱۱۹,۸۸۵ ۱۸.۱۱ %
۶۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱۹,۸۸۵ ۱۸.۱۲ % ۵۲۶,۳۹۱ ۷۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۷۴۳ ۰.۱۱ % ۱۴,۷۰۵ ۲.۲۲ % ۱۱۹,۸۸۵ ۱۸.۱۲ %
۶۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲۳,۸۹۵ ۱۶.۱۳ % ۵۷۰,۹۳۱ ۷۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۴۳ ۹.۴۷ % ۴۰۶ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۸۹۵ ۱۶.۱۳ %
۶۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱۸,۱۰۲ ۱۴.۲۸ % ۵۴۰,۱۰۳ ۶۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۳۱۹ ۲۰.۳۵ % ۳۹۵ ۰.۰۵ % ۱۱۸,۱۰۲ ۱۴.۲۸ %