صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۸۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۲۳۷,۲۶۷ ۷۹.۵۹ % ۵۷,۸۴۶ ۱۹.۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۷ ۰.۸۹ % ۳۵۸ ۰.۱۲ % ۲۳۷,۲۶۷ ۷۹.۵۹ %
۵۸۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ۲۳۷,۲۶۷ ۷۹.۵۹ % ۵۷,۸۱۷ ۱۹.۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۷ ۰.۸۹ % ۳۵۹ ۰.۱۲ % ۲۳۷,۲۶۷ ۷۹.۵۹ %
۵۸۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۳۷,۲۶۷ ۷۹.۶ % ۵۷,۷۸۸ ۱۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۷ ۰.۸۹ % ۳۵۹ ۰.۱۲ % ۲۳۷,۲۶۷ ۷۹.۶ %
۵۸۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۲۴۰,۳۵۱ ۷۸.۵۸ % ۶۲,۷۶۲ ۲۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۵ ۰.۷۸ % ۳۶۰ ۰.۱۲ % ۲۴۰,۳۵۱ ۷۸.۵۸ %
۵۸۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۲۱۷,۹۰۴ ۷۴.۵ % ۶۷,۹۰۸ ۲۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۶,۳۳۲ ۲.۱۶ % ۳۶۰ ۰.۱۲ % ۲۱۷,۹۰۴ ۷۴.۵ %
۵۸۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۲۰۷,۱۲۲ ۷۳.۰۷ % ۶۷,۸۷۴ ۲۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۷ ۱.۴۷ % ۴,۳۱۹ ۱.۵۲ % ۲۰۷,۱۲۲ ۷۳.۰۷ %
۵۸۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۹۶,۱۸۴ ۶۵.۴۶ % ۹۸,۸۷۰ ۳۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۶۸ ۱.۴۲ % ۳۶۰ ۰.۱۲ % ۱۹۶,۱۸۴ ۶۵.۴۶ %
۵۸۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۸۵,۱۶۱ ۶۲.۶ % ۱۰۲,۸۸۶ ۳۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۰ ۱.۸۱ % ۲,۳۷۳ ۰.۸ % ۱۸۵,۱۶۱ ۶۲.۶ %
۵۸۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۸۵,۱۶۱ ۶۲.۶۱ % ۱۰۲,۸۳۳ ۳۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۵۰ ۱.۸۱ % ۲,۳۷۳ ۰.۸ % ۱۸۵,۱۶۱ ۶۲.۶۱ %
۵۹۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۸۵,۱۶۱ ۶۲.۶۳ % ۱۰۴,۰۰۳ ۳۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۴,۱۲۷ ۱.۴ % ۲,۳۷۳ ۰.۱۲ % ۱۸۵,۱۶۱ ۶۲.۶۳ %