صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۱۱,۸۰۴ ۱۷.۷۹ % ۴۱۴,۱۳۶ ۶۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۳۷ ۰.۰۷ % ۱۰۱,۹۸۸ ۱۶.۲۳ % ۱۱۱,۸۰۴ ۱۷.۷۹ %
۶۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰۶,۵۲۹ ۱۷.۰۹ % ۵۱۵,۴۸۵ ۸۲.۷ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۲ ۰.۰۷ % ۱۰۶,۵۲۹ ۱۷.۰۹ %
۶۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۰۱,۸۵۲ ۱۶.۴۷ % ۵۱۵,۲۱۲ ۸۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۳ ۰.۰۷ % ۱۰۱,۸۵۲ ۱۶.۴۷ %
۶۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۰۱,۸۵۲ ۱۶.۴۸ % ۵۱۴,۹۴۰ ۸۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۴ ۰.۰۷ % ۱۰۱,۸۵۲ ۱۶.۴۸ %
۶۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۰۱,۸۵۲ ۱۶.۴۹ % ۵۱۴,۶۶۷ ۸۳.۳ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۵ ۰.۰۷ % ۱۰۱,۸۵۲ ۱۶.۴۹ %
۶۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۹۹,۹۴۶ ۱۶.۲۳ % ۵۱۴,۳۹۵ ۸۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۶ ۰.۰۷ % ۹۹,۹۴۶ ۱۶.۲۳ %
۶۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۹۸,۷۲۷ ۱۶.۰۸ % ۵۱۴,۱۲۳ ۸۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۷ ۰.۰۷ % ۹۸,۷۲۷ ۱۶.۰۸ %
۶۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۰۲,۳۱۲ ۱۶.۵۷ % ۵۱۳,۸۵۲ ۸۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۸ ۰.۰۷ % ۱۰۲,۳۱۲ ۱۶.۵۷ %
۶۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۹۸,۸۰۹ ۱۶.۱ % ۵۱۳,۵۸۱ ۸۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۹ ۰.۰۷ % ۹۸,۸۰۹ ۱۶.۱ %
۶۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۷ % ۵۱۳,۳۱۰ ۸۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۳۰ ۰.۰۷ % ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۷ %