صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۲,۷۱۷ ۳۷.۹۱ % ۱۹۷,۷۱۸ ۵۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۸۳ ۵.۵۱ % ۳۹۷ ۰.۱۱ % ۱۳۲,۷۱۷ ۳۷.۹۱ %
۶۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۲۹,۶۹۹ ۳۷.۹۵ % ۲۰۷,۵۱۱ ۶۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۲۳ ۱.۲۱ % ۳۹۸ ۰.۱۲ % ۱۲۹,۶۹۹ ۳۷.۹۵ %
۶۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۲۹,۶۹۹ ۳۷.۹۷ % ۲۰۷,۴۰۲ ۶۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۲۳ ۱.۲۱ % ۳۹۸ ۰.۱۲ % ۱۲۹,۶۹۹ ۳۷.۹۷ %
۶۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۲۹,۶۹۹ ۳۷.۹۸ % ۲۰۷,۲۹۳ ۶۰.۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۲۳ ۱.۲۱ % ۳۹۸ ۰.۱۲ % ۱۲۹,۶۹۹ ۳۷.۹۸ %
۶۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۲۳,۱۶۷ ۳۳.۷۳ % ۲۳۷,۹۱۶ ۶۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۶ ۰.۹۷ % ۵۶۴ ۰.۱۵ % ۱۲۳,۱۶۷ ۳۳.۷۳ %
۶۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۲۹,۶۵۰ ۳۲.۱ % ۲۶۸,۵۰۴ ۶۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۱ ۱.۲۷ % ۵۴۸ ۰.۱۴ % ۱۲۹,۶۵۰ ۳۲.۱ %
۶۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۶,۴۶۷ ۳۰.۴۲ % ۲۹۹,۰۵۹ ۶۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۷۵ ۲.۸۳ % ۳۹۸ ۰.۰۹ % ۱۳۶,۴۶۷ ۳۰.۴۲ %
۶۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۴۱,۵۱۰ ۲۹.۹۸ % ۳۱۷,۳۰۸ ۶۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۲۵ ۲.۷ % ۳۹۶ ۰.۰۸ % ۱۴۱,۵۱۰ ۲۹.۹۸ %
۶۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۱۴۵,۵۵۶ ۳۰.۱۹ % ۳۳۵,۵۳۴ ۶۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۰۳ ۰.۱۵ % ۳۹۷ ۰.۰۸ % ۱۴۵,۵۵۶ ۳۰.۱۹ %
۶۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۴۵,۵۵۶ ۳۰.۲ % ۳۳۵,۳۵۷ ۶۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۷۰۳ ۰.۱۵ % ۳۹۸ ۰.۰۸ % ۱۴۵,۵۵۶ ۳۰.۲ %