صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۶۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۴۵۵,۴۷۱ ۹۰.۴۵ % ۴۱,۰۱۸ ۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۷ ۱.۰۵ % ۱,۷۹۷ ۰.۳۶ % ۴۵۵,۴۷۱ ۹۰.۴۵ %
۵۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ۴۵۵,۴۷۱ ۹۰.۴۵ % ۴۰,۹۹۷ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۷ ۱.۰۵ % ۱,۷۹۷ ۰.۳۶ % ۴۵۵,۴۷۱ ۹۰.۴۵ %
۵۶۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۴۵۵,۴۷۱ ۹۰.۴۵ % ۴۰,۹۷۷ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۷ ۱.۰۵ % ۱,۷۹۷ ۰.۳۶ % ۴۵۵,۴۷۱ ۹۰.۴۵ %
۵۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۴۴۵,۴۷۵ ۸۹.۶۸ % ۴۰,۹۵۱ ۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۷۶ ۰.۰۶ % ۱۰,۰۳۳ ۲.۰۲ % ۴۴۵,۴۷۵ ۸۹.۶۸ %
۵۶۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۴۴۵,۹۹۲ ۸۷.۶۸ % ۵۲,۷۹۴ ۱۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۵ ۱.۸۶ % ۴۰۹ ۰.۰۸ % ۴۴۵,۹۹۲ ۸۷.۶۸ %
۵۶۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۴۱۰,۸۱۵ ۸۶.۶۸ % ۵۲,۷۵۵ ۱۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۹۴۰ ۲.۱ % ۴۰۸ ۰.۰۹ % ۴۱۰,۸۱۵ ۸۶.۶۸ %
۵۶۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۴۰۱,۲۵۲ ۸۴.۱۸ % ۵۲,۷۳۴ ۱۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۰ ۴.۶۷ % ۴۰۷ ۰.۰۹ % ۴۰۱,۲۵۲ ۸۴.۱۸ %
۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۴۰۱,۲۵۲ ۸۴.۱۹ % ۵۲,۷۰۷ ۱۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۰ ۴.۶۷ % ۴۰۲ ۰.۰۸ % ۴۰۱,۲۵۲ ۸۴.۱۹ %
۵۶۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۴۰۱,۲۵۲ ۸۴.۲ % ۵۲,۶۸۱ ۱۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۴۰ ۴.۶۷ % ۳۹۷ ۰.۰۸ % ۴۰۱,۲۵۲ ۸۴.۲ %
۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۴۰۳,۱۰۹ ۸۵.۴۲ % ۴۰,۶۰۸ ۸.۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۲۲ ۵.۹ % ۳۹۳ ۰.۰۸ % ۴۰۳,۱۰۹ ۸۵.۴۲ %