صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۷ % ۵۱۳,۰۳۹ ۸۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۱۹ ۰.۲۳ % ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۷ %
۶۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۸ % ۵۱۲,۷۶۹ ۸۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۲۰ ۰.۲۳ % ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۸ %
۶۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۹۸,۹۶۰ ۱۶.۱۵ % ۵۱۲,۴۹۹ ۸۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۲۱ ۰.۲۳ % ۹۸,۹۶۰ ۱۶.۱۵ %
۶۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۹۹,۹۳۶ ۱۶.۲۳ % ۵۱۴,۲۴۸ ۸۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۳۹۸ ۰.۲۳ % ۹۹,۹۳۶ ۱۶.۲۳ %
۶۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۹۹,۹۳۶ ۱۶.۲۴ % ۵۱۳,۹۷۸ ۸۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۳۹۹ ۰.۲۳ % ۹۹,۹۳۶ ۱۶.۲۴ %
۶۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۹۷,۲۵۹ ۱۵.۵۹ % ۵۲۵,۳۰۲ ۸۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۰۰ ۰.۲۲ % ۹۷,۲۵۹ ۱۵.۵۹ %
۶۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۸۷,۱۱۶ ۱۴.۰۸ % ۵۳۰,۰۶۵ ۸۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۰۱ ۰.۲۳ % ۸۷,۱۱۶ ۱۴.۰۸ %
۶۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۸۷,۱۱۶ ۱۴.۰۹ % ۵۲۹,۷۸۶ ۸۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۰۲ ۰.۲۳ % ۸۷,۱۱۶ ۱۴.۰۹ %
۶۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۸۷,۱۱۶ ۱۴.۰۹ % ۵۲۹,۵۰۹ ۸۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۰۳ ۰.۲۳ % ۸۷,۱۱۶ ۱۴.۰۹ %
۶۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۸۳,۷۶۴ ۱۳.۳۵ % ۵۴۲,۳۱۰ ۸۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۰۴ ۰.۲۲ % ۸۳,۷۶۴ ۱۳.۳۵ %