صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۹۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۸۵,۱۶۱ ۶۲.۶۴ % ۱۰۳,۹۵۰ ۳۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۴,۰۸۱ ۱.۳۸ % ۲,۴۱۹ ۰.۸۲ % ۱۸۵,۱۶۱ ۶۲.۶۴ %
۵۹۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۷۸,۹۳۵ ۵۹.۹۴ % ۱۱۵,۱۲۲ ۳۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۴,۰۸۱ ۱.۳۷ % ۴۰۶ ۰.۱۴ % ۱۷۸,۹۳۵ ۵۹.۹۴ %
۵۹۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۶۷,۷۰۶ ۵۷.۴۳ % ۱۱۵,۰۶۲ ۳۹.۴ % ۰ ۰ % ۸,۸۲۹ ۳.۰۲ % ۴۰۶ ۰.۱۴ % ۱۶۷,۷۰۶ ۵۷.۴۳ %
۵۹۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۵۷,۷۰۵ ۴۸.۰۱ % ۱۵۶,۲۲۱ ۴۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۷۹ ۴.۳۲ % ۴۰۵ ۰.۱۲ % ۱۵۷,۷۰۵ ۴۸.۰۱ %
۵۹۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۴۰,۹۴۳ ۴۴.۲۹ % ۱۶۲,۳۱۸ ۵۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۶۹ ۴.۵۸ % ۴۰۲ ۰.۱۳ % ۱۴۰,۹۴۳ ۴۴.۲۹ %
۵۹۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۴۰,۹۴۳ ۴۴.۳ % ۱۶۲,۲۳۳ ۵۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۶۹ ۴.۵۸ % ۴۰۰ ۰.۱۳ % ۱۴۰,۹۴۳ ۴۴.۳ %
۵۹۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴۰,۹۴۳ ۴۴.۳۱ % ۱۶۲,۱۴۸ ۵۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۶۹ ۴.۵۸ % ۳۹۷ ۰.۱۲ % ۱۴۰,۹۴۳ ۴۴.۳۱ %
۵۹۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۴۵,۷۶۲ ۴۴.۶۷ % ۱۶۷,۷۱۸ ۵۱.۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۱۴ ۳.۸ % ۳۹۵ ۰.۱۲ % ۱۴۵,۷۶۲ ۴۴.۶۷ %
۵۹۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳۹,۴۹۵ ۴۴.۰۱ % ۱۷۵,۸۴۷ ۵۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۰ ۰.۳۹ % ۳۹۵ ۰.۱۲ % ۱۳۹,۴۹۵ ۴۴.۰۱ %
۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۶,۳۹۰ ۴۰.۵۶ % ۱۹۶,۲۹۸ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۳۰ ۰.۱۹ % ۲,۹۶۰ ۰.۸۸ % ۱۳۶,۳۹۰ ۴۰.۵۶ %