صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱,۵۸۴,۸۰۸ ۹۶.۵۲ % ۴۳,۳۰۳ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۲ ۰.۸۴ % ۱۶۸ ۰.۰۱ % ۱,۵۸۴,۸۰۸ ۹۶.۵۲ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱,۵۲۶,۳۴۳ ۹۶.۴۲ % ۴۳,۱۴۹ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۱ ۰.۸۴ % ۱۷۱ ۰.۰۱ % ۱,۵۲۶,۳۴۳ ۹۶.۴۲ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱,۵۲۶,۳۴۳ ۹۶.۴۳ % ۴۳,۱۴۲ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۱ ۰.۸۴ % ۱۷۵ ۰.۰۱ % ۱,۵۲۶,۳۴۳ ۹۶.۴۳ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱,۵۰۹,۹۷۹ ۹۶.۳۸ % ۴۳,۳۰۰ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۱ ۰.۸۵ % ۱۷۸ ۰.۰۱ % ۱,۵۰۹,۹۷۹ ۹۶.۳۸ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱,۵۰۹,۹۷۹ ۹۶.۳۸ % ۴۳,۲۹۲ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۱ ۰.۸۵ % ۱۸۲ ۰.۰۱ % ۱,۵۰۹,۹۷۹ ۹۶.۳۸ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱,۵۰۹,۹۷۹ ۹۶.۳۸ % ۴۳,۲۸۴ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۱ ۰.۸۵ % ۱۸۵ ۰.۰۱ % ۱,۵۰۹,۹۷۹ ۹۶.۳۸ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱,۴۸۱,۰۹۵ ۹۶.۳۴ % ۴۲,۸۶۸ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۱ ۰.۸۶ % ۱۸۸ ۰.۰۱ % ۱,۴۸۱,۰۹۵ ۹۶.۳۴ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱,۵۱۳,۰۸۵ ۹۶.۴۱ % ۴۲,۸۹۹ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۱ ۰.۸۵ % ۱۹۲ ۰.۰۱ % ۱,۵۱۳,۰۸۵ ۹۶.۴۱ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱,۴۹۱,۶۵۰ ۹۶.۳۶ % ۴۲,۸۷۹ ۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۷۱ ۰.۸۶ % ۱۹۵ ۰.۰۱ % ۱,۴۹۱,۶۵۰ ۹۶.۳۶ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱,۴۴۶,۰۸۵ ۹۶.۳ % ۴۲,۸۴۲ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۳ ۰.۸۳ % ۱۹۸ ۰.۰۱ % ۱,۴۴۶,۰۸۵ ۹۶.۳ %