صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/21 75,373 75,185 75,185 0 1,100,000 500,321,689 100,000 212,837,565 288,484,124 21,689,605,315,118
62 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/20 76,615 76,423 76,423 0 700,000 499,221,689 0 212,737,565 287,484,124 21,970,342,275,042
63 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/19 78,624 78,427 78,427 0 2,790,000 498,521,689 0 212,737,565 286,784,124 22,491,750,875,002
64 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/18 78,541 78,344 78,344 0 0 495,731,689 0 212,737,565 283,994,124 22,249,264,984,159
65 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/17 78,543 78,347 78,347 0 0 495,731,689 0 212,737,565 283,994,124 22,249,984,648,435
66 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/16 78,546 78,349 78,349 0 740,000 495,731,689 210,000 212,737,565 283,994,124 22,250,704,313,247
67 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/15 75,901 75,710 75,710 0 2,040,000 494,991,689 0 212,527,565 283,464,124 21,461,209,351,475
68 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/14 78,311 78,115 78,115 0 2,130,000 492,951,689 860,000 212,527,565 281,424,124 21,983,519,954,839
69 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/13 80,991 80,788 80,788 0 0 490,821,689 0 211,667,565 280,154,124 22,633,174,138,473
70 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/12 80,993 80,791 80,791 0 0 490,821,689 0 211,667,565 280,154,124 22,633,841,002,227
71 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/11 80,996 80,793 80,793 0 0 490,821,689 0 211,667,565 280,154,124 22,634,507,866,479
72 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/10 80,998 80,795 80,795 0 0 490,821,689 0 211,667,565 280,154,124 22,635,174,731,228
73 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/09 81,001 80,798 80,798 0 1,870,000 490,821,689 0 211,667,565 280,154,124 22,635,841,596,475
74 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/08 78,252 78,056 78,056 0 1,210,000 488,951,689 70,000 211,667,565 278,284,124 21,721,762,480,112
75 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/07 77,252 77,058 77,058 0 790,000 487,741,689 1,020,000 211,597,565 277,144,124 21,356,286,606,050
76 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/06 75,519 75,330 75,330 0 540,000 486,951,689 540,000 210,577,565 277,374,124 20,894,470,904,134
77 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/05 77,931 77,735 77,735 0 1,474,000 486,411,689 0 210,037,565 277,374,124 21,561,786,742,224
78 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/04 74,629 74,442 74,442 0 0 484,937,689 0 210,037,565 275,900,124 20,538,524,879,627
79 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/03 74,631 74,444 74,444 0 0 484,937,689 0 210,037,565 275,900,124 20,539,194,701,593
80 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/02 74,634 74,447 74,447 0 0 484,937,689 0 210,037,565 275,900,124 20,539,864,524,058