صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/30 50,817 50,691 50,691 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,260,991,302,636
142 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/29 50,819 50,693 50,693 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,261,378,599,627
143 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/28 50,820 50,695 50,695 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,261,770,233,245
144 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/27 50,714 50,589 50,589 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,236,203,847,709
145 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/26 50,563 50,438 50,438 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,199,592,005,769
146 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/25 50,402 50,278 50,278 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,160,903,304,218
147 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/24 50,404 50,279 50,279 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,161,292,587,646
148 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/23 50,266 50,142 50,142 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,128,004,290,375
149 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/22 50,268 50,143 50,143 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,128,433,526,622
150 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/21 50,270 50,145 50,145 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,128,862,763,189
151 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/20 50,133 50,009 50,009 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,096,031,777,113
152 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/19 49,994 49,870 49,870 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,062,415,893,441
153 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/18 49,928 49,804 49,804 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,046,402,757,413
154 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/17 49,788 49,665 49,665 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 12,012,636,127,136
155 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/16 48,817 48,696 48,696 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 11,778,416,289,479
156 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/15 48,819 48,698 48,698 0 0 437,903,730 0 197,028,842 241,874,888 11,778,835,828,329
157 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/14 48,821 48,700 48,700 0 0 437,903,730 6,500,000 197,028,842 241,874,888 11,779,255,367,491
158 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/13 48,607 48,490 48,490 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 12,043,752,115,347
159 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/12 48,223 48,107 48,107 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,948,544,301,602
160 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/11 48,384 48,267 48,267 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,988,302,602,435