صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/10 47,231 47,118 47,118 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,702,829,510,358
162 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/09 47,601 47,486 47,486 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,794,308,897,757
163 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/08 47,602 47,488 47,488 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,794,724,434,789
164 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/07 47,604 47,489 47,489 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,795,139,972,132
165 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/06 47,409 47,295 47,295 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,746,777,370,792
166 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/05 47,410 47,296 47,296 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,747,191,577,231
167 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/04 47,320 47,206 47,206 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,724,760,345,547
168 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/03 47,046 46,932 46,932 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,656,818,536,859
169 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/02 46,107 45,996 45,996 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,424,224,736,976
170 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/10/01 46,109 45,998 45,998 0 0 437,903,730 0 190,528,842 248,374,888 11,424,629,896,537
171 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/30 46,110 45,999 45,999 0 0 437,903,730 634,842 190,528,842 248,374,888 11,425,035,125,635
172 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/29 45,558 45,449 45,449 0 0 437,903,730 34,000 189,894,000 249,009,730 11,317,278,508,373
173 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/28 46,160 46,050 46,050 0 0 437,903,730 0 189,860,000 249,043,730 11,468,347,227,494
174 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/27 45,803 45,695 45,695 0 0 437,903,730 0 189,860,000 249,043,730 11,379,954,024,586
175 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/26 45,714 45,605 45,605 0 33,288 437,903,730 0 189,860,000 249,043,730 11,357,662,124,950
176 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/25 44,861 44,754 44,754 0 0 437,870,442 0 189,860,000 249,010,442 11,144,314,758,384
177 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/24 44,863 44,756 44,756 0 0 437,870,442 0 189,860,000 249,010,442 11,144,712,027,460
178 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/23 44,864 44,758 44,758 0 450,000 437,870,442 0 189,860,000 249,010,442 11,145,109,296,833
179 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/22 44,718 44,612 44,612 0 400,000 437,420,442 0 189,860,000 248,560,442 11,088,770,729,332
180 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/21 44,903 44,796 44,796 0 0 437,020,442 0 189,860,000 248,160,442 11,116,647,874,107