صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/01 74,636 74,449 74,449 0 0 484,937,689 0 210,037,565 275,900,124 20,540,534,306,110
82 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/29 74,638 74,452 74,452 0 0 484,937,689 0 210,037,565 275,900,124 20,541,204,129,576
83 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/28 74,641 74,454 74,454 0 2,070,000 484,937,689 570,000 210,037,565 275,900,124 20,541,816,408,204
84 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/27 72,046 71,866 71,866 0 650,000 482,867,689 0 209,467,565 274,400,124 19,719,977,153,348
85 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/26 68,649 68,477 68,477 0 0 482,217,689 0 209,467,565 273,750,124 18,745,532,075,719
86 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/25 68,651 68,479 68,479 0 0 482,217,689 0 209,467,565 273,750,124 18,746,100,333,271
87 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/24 68,653 68,481 68,481 0 780,000 482,217,689 2,020,000 209,467,565 273,750,124 18,746,668,591,247
88 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/23 66,322 66,156 66,156 0 160,000 481,437,689 0 207,447,565 274,990,124 18,192,249,063,600
89 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/22 63,767 63,607 63,607 0 3,160,000 481,277,689 0 207,447,565 274,830,124 17,481,095,884,826
90 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/21 61,509 61,355 61,355 0 2,970,000 478,117,689 243,569 207,447,565 271,670,124 16,668,369,575,491
91 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/20 62,037 61,882 61,882 0 0 475,147,689 0 207,203,996 268,943,693 16,642,639,912,056
92 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/19 65,610 65,445 65,445 0 0 475,147,689 0 207,203,996 268,943,693 17,601,083,695,127
93 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/18 65,612 65,447 65,447 0 0 475,147,689 0 207,203,996 268,943,693 17,601,621,988,860
94 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/17 65,614 65,449 65,449 0 0 475,147,689 0 207,203,996 268,943,693 17,602,160,282,995
95 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/16 65,616 65,451 65,451 0 2,500,000 475,147,689 1,570,000 207,203,996 268,943,693 17,602,698,577,533
96 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/15 67,589 67,420 67,420 0 22,726 472,647,689 1,621,180 205,633,996 268,013,693 18,069,360,697,522
97 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/14 71,030 70,852 70,852 0 423,709 472,624,963 324,000 204,012,816 269,612,147 19,102,529,097,556
98 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/13 75,100 74,912 74,912 0 2,128,524 472,201,254 259,974 203,688,816 269,512,438 20,189,758,961,262
99 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/12 73,135 72,952 72,952 0 0 470,072,730 0 203,428,842 267,643,888 19,525,097,650,738
100 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/12/11 73,137 72,954 72,954 0 0 470,072,730 0 203,428,842 267,643,888 19,525,683,030,024