صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/10 88,206 87,981 87,981 0 0 537,236,689 0 212,837,565 325,399,124 28,628,898,145,955
42 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/09 84,218 84,007 84,007 0 4,670,000 537,236,689 0 212,837,565 325,399,124 27,335,918,855,194
43 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/08 80,884 80,680 80,680 0 0 532,566,689 0 212,837,565 320,729,124 25,876,353,887,987
44 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/07 80,887 80,683 80,683 0 0 532,566,689 0 212,837,565 320,729,124 25,877,245,653,473
45 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/06 80,889 80,685 80,685 0 11,710,000 532,566,689 0 212,837,565 320,729,124 25,878,137,419,626
46 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/05 77,361 77,164 77,164 0 4,275,000 520,856,689 0 212,837,565 309,019,124 23,845,157,504,478
47 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/04 77,352 77,156 77,156 0 4,750,000 516,581,689 0 212,837,565 304,744,124 23,512,745,602,405
48 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/03 77,200 77,003 77,003 0 0 511,831,689 0 212,837,565 299,994,124 23,100,495,462,174
49 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/02 77,203 77,006 77,006 0 0 511,831,689 0 212,837,565 299,994,124 23,101,314,102,986
50 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/01 77,206 77,009 77,009 0 0 511,831,689 0 212,837,565 299,994,124 23,102,132,700,673
51 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/31 77,208 77,011 77,011 0 0 511,831,689 0 212,837,565 299,994,124 23,102,951,342,706
52 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/30 77,211 77,014 77,014 0 0 511,831,689 0 212,837,565 299,994,124 23,103,764,696,565
53 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/29 77,015 76,820 76,820 0 2,220,000 511,831,689 0 212,837,565 299,994,124 23,045,622,362,569
54 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/28 77,274 77,079 77,079 0 3,650,000 509,611,689 0 212,837,565 297,774,124 22,952,163,398,031
55 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/27 76,103 75,912 75,912 0 1,840,000 505,961,689 0 212,837,565 294,124,124 22,327,609,312,653
56 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/26 76,215 76,024 76,024 0 2,200,000 504,121,689 0 212,837,565 292,284,124 22,220,514,671,888
57 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/25 76,811 76,618 76,618 0 0 501,921,689 0 212,837,565 290,084,124 22,225,768,219,877
58 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/24 76,813 76,621 76,621 0 0 501,921,689 0 212,837,565 290,084,124 22,226,428,228,770
59 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/23 76,815 76,623 76,623 0 0 501,921,689 0 212,837,565 290,084,124 22,227,088,238,156
60 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/01/22 76,818 76,625 76,625 0 1,600,000 501,921,689 0 212,837,565 290,084,124 22,227,748,248,035