صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/20 44,337 44,231 44,231 0 0 437,020,442 0 189,860,000 248,160,442 10,976,494,470,759
182 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/19 44,046 43,940 43,940 0 3,490,000 437,020,442 0 189,860,000 248,160,442 10,904,280,947,216
183 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/18 43,116 43,011 43,011 0 0 433,530,442 0 189,860,000 244,670,442 10,523,589,398,181
184 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/17 43,117 43,013 43,013 0 0 433,530,442 0 189,860,000 244,670,442 10,523,972,534,554
185 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/16 43,119 43,014 43,014 0 2,341,000 433,530,442 0 189,860,000 244,670,442 10,524,355,671,214
186 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/15 43,047 42,943 42,943 0 0 431,189,442 0 189,860,000 242,329,442 10,406,263,208,053
187 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/14 43,927 43,821 43,821 0 1,157,000 431,189,442 0 189,860,000 242,329,442 10,619,023,949,045
188 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/13 43,506 43,402 43,402 0 3,855,000 430,032,442 0 189,860,000 241,172,442 10,467,361,907,676
189 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/12 42,613 42,510 42,510 0 2,880,000 426,177,442 0 189,860,000 237,317,442 10,088,480,318,718
190 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/11 42,150 42,048 42,048 0 0 423,297,442 0 189,860,000 234,437,442 9,857,674,196,829
191 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/10 42,151 42,050 42,050 0 0 423,297,442 0 189,860,000 234,437,442 9,858,034,545,067
192 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/09 42,153 42,051 42,051 0 1,070,000 423,297,442 0 189,860,000 234,437,442 9,858,394,893,575
193 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/08 41,925 41,824 41,824 0 4,140,000 422,227,442 0 189,860,000 233,367,442 9,760,351,243,429
194 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/07 41,779 41,677 41,677 0 600,000 418,087,442 0 189,860,000 229,227,442 9,553,548,303,675
195 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/06 42,456 42,352 42,352 0 4,580,000 417,487,442 0 189,860,000 228,627,442 9,682,894,773,191
196 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/05 41,986 41,883 41,883 0 150,000 412,907,442 0 189,860,000 224,047,442 9,383,820,990,340
197 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/04 41,254 41,153 41,153 0 0 412,757,442 0 189,860,000 223,897,442 9,214,105,382,383
198 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/03 41,256 41,155 41,155 0 0 412,757,442 0 189,860,000 223,897,442 9,214,447,792,656
199 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/02 41,257 41,156 41,156 0 4,820,000 412,757,442 0 189,860,000 223,897,442 9,214,790,203,184
200 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1401/09/01 41,294 41,193 41,193 0 2,360,000 407,937,442 0 189,860,000 219,077,442 9,024,491,706,479