صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/30 76,921 76,701 76,701 0 5,295,000 595,194,689 0 212,837,565 383,357,124 29,403,795,472,568
22 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/29 74,930 74,716 74,716 0 0 589,899,689 0 212,837,565 378,062,124 28,247,426,998,354
23 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/28 74,932 74,719 74,719 0 0 589,899,689 0 212,837,565 378,062,124 28,248,428,605,703
24 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/27 74,928 74,719 74,719 0 5,850,000 589,899,689 0 212,837,565 378,062,124 28,248,277,229,644
25 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/26 77,129 76,914 76,914 0 0 584,049,689 0 212,837,565 372,212,124 28,628,278,033,810
26 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/25 77,132 76,917 76,917 0 5,480,000 584,049,689 0 212,837,565 372,212,124 28,629,285,312,350
27 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/24 77,539 77,324 77,324 0 6,470,000 578,569,689 0 212,837,565 366,732,124 28,357,275,494,068
28 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/23 77,482 77,271 77,271 0 2,570,000 572,099,689 0 212,837,565 360,262,124 27,837,699,378,427
29 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/22 79,194 78,986 78,986 0 0 569,529,689 0 212,837,565 357,692,124 28,252,589,441,679
30 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/21 79,197 78,988 78,988 0 0 569,529,689 0 212,837,565 357,692,124 28,253,550,937,074
31 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/20 79,200 78,991 78,991 0 1,040,000 569,529,689 0 212,837,565 357,692,124 28,254,512,433,187
32 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/19 80,650 80,438 80,438 0 7,450,000 568,489,689 0 212,837,565 356,652,124 28,688,376,647,479
33 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/18 79,928 79,717 79,717 0 3,760,000 561,039,689 0 212,837,565 349,202,124 27,837,201,584,760
34 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/17 78,274 78,070 78,070 0 11,040,000 557,279,689 0 212,837,565 345,442,124 26,968,528,960,794
35 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/16 81,785 81,568 81,568 0 4,642,000 546,239,689 0 212,837,565 334,402,124 27,276,382,542,097
36 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/15 83,362 83,143 83,143 0 0 541,597,689 0 212,837,565 329,760,124 27,417,178,294,134
37 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/14 83,365 83,146 83,146 0 0 541,597,689 0 212,837,565 329,760,124 27,418,124,452,986
38 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/13 83,368 83,149 83,149 0 2,211,000 541,597,689 0 212,837,565 329,760,124 27,419,070,612,545
39 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/12 83,131 82,913 82,913 0 2,150,000 539,386,689 0 212,837,565 327,549,124 27,158,199,995,952
40 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/11 86,854 86,627 86,627 0 0 537,236,689 0 212,837,565 325,399,124 28,188,482,238,749